Styrelsen i Hoylu har beslutat att genomföra en private placement om cirka 28,5 miljoner kronor och en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner kronor villkorad av aktieägarnas godkännande

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styrelsen i Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020, beslutat om, och genomfört, en private placement om ca 28,5 miljoner kronor (”Private Placement”).

Styrelsen har idag även beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission bestående av högst 535 713 nya aktier till Bolagets vice VD Truls Baklid och till styrelseledamoten Hans Othar Blix (den ”Riktade Nyemissionen”). Styrelsen avser att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Nyemissionen. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att publiceras separat tillsammans med fullständiga villkor för den Riktade Nyemissionen.

Sammanfattning: Private Placement
• Private Placement-emissionen kommer öka Bolagets aktiekapital med 839 111,50 kronor genom utgivandet av 10 178 572 nya aktier.
• Aktierna har tecknats och kommer betalas kontant inom tre bankdagar.
• Teckningskursen uppgår till 2,80 kronor per aktier, vilket motsvarar en rabatt om cirka 2,10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier under de senaste tio handelsdagarna.
• Aktierna har tecknats av Fougner Invest AS, Alden AS, TTC Invest AS, Bimo Kapital AS, Kristianro AS, Helling Invest AS, Robert Keith, Trellevika Invest AS, Camelback Holding AS, Camelback Eiendom AS, Erling Johnsen A/S, Lofast Eiendom AS, Onetwo3 AS, Nucleus Life AG, Norse Partners AS, Libert AS, Navesta AS, Anglo Invest AS, Staco AS, and Windchange Invest AB och Andreas Martinussen.
• Skälet för Private-Placement-emissionen och anledningen till att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka investerarbasen samt att tillföra bolaget nya strategiskt viktiga ägare (Libert AS, Navesta AS, Anglo Invest AS, Staco AS, and Windchange Invest AB och Andreas Martinussen). Vidare kan en riktad nyemission genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission. Bolaget behöver kapital för sin fortsatta verksamhet och styrelsens bedömning är, med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen, att en riktad nyemission på föreslagna villkor kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
• Under rådande omständigheter har styrelsen gjort bedömningen att en Private Placement är det mest lämpande tillvägagångssätt för att erhålla behövd finansiering.
• Private Placement-emissionen kommer resultera i en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 11,16 procent efter att registrering av de nya aktierna har skett hos Bolagsverket.

Sammanfattning: den Riktade Nyemissionen
• Styrelsen har beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission om högst 535 713 aktier till vice VD Truls Baklid och till styrelseledamoten Hans Othar Blix till en teckningskurs om 2,80 kronor per aktie. Totalt förväntas den Riktade Nyemissionen tillföra Bolaget 1,5 miljoner kronor.
• Skälen för den Riktade Nyemissionen och anledningen till att frångå aktieägarnas företrädesrätt, är att vice VD och styrelseledamoten genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och att det därmed uppnås en ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare.
• Godkännande på extra bolagsstämman kräver en majoritet bestående av nio tiondelar (9/10) av rösterna.
• Teckning ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 22 februari 2021 till den 1 mars 2021.
• Fullständiga villkor för den Riktade Nyemissionen kommer framgå av kallelsen till extra bolagsstämman, som kommer publiceras separat.
• Vid fullteckning kommer, beaktat att Private Placement blivit fulltecknad och tilldelad, den Riktade Nyemissionen att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,58 procent efter att registrering av de nya aktierna har skett hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus mission är att förenkla distansarbete och informationshantering. Hoylus Connected Workspace™ hjälper företag att hantera olika aktiviteter, visualisera och att förmå anställda till goda insatser genom att säkra upp utfall och undvika missförstånd.
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 februari 2021 klockan 02:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content