Kommuniké från årsstämma i Hoylu AB den 28 juni 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Årsstämma i Hoylu AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 28 juni 2024. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av årsstämman framgår nedan.

Resultatdisposition m.m.

Vid årsstämman fastställdes den i årsredovisningen intagna balansräkningen och koncernredovisningen per den 31 december 2023 samt resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå och att återstående medel överförs till ny räkning.

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inget styrelsearvode utgå. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Johan Lindqvist (omval), Reidar Fougner (omval), Fredrik Urbanski (omval) och Hans Othar Blix (omval). Reidar Fougner omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till Bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor.        

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningens gällande gränser. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Kjartan Berge Steinshamn, CFO på Hoylu, telefon +47 481 27 673, Email: kbs@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 11:15 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content