Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm den 23 mars 2020 – Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag den 23 mars 2021 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak nedan beslut.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 44 163,6 kronor genom riktad nyemission av högst 535 713 aktier till Bolagets COO Truls Baklid och till styrelseledamoten Hans Othar Blix. Teckningskursen uppgår till 2,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 2,10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier under de tio handelsdagarna som löpte innan styrelsens beslut om den riktade emissionen

Stämman beslutade att inrätta Incitamentsprogram 2021/2025A i enlighet med styrelsens förslag

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att inträtt ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för anställda som anställts under 2021 och för kommande anställda i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2021/2025A”). Incitamentsprogram 2021/2025A omfattar maximalt 2 990 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i Incitamentsprogram 2021/2025A ska tillkomma icke svenska anställda som anställts under 2021 och framtida icke svenska anställda i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagaren tjänar in teckningsoptionerna löpande under perioden 31 december 2022 till den 31 december 2024 varvid 1/3 av optionerna intjänats till slutet av varje år. Varje tilldelad och intjänad teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden som löper från den 1 januari 2025 till den 30 juni 2025 mot betalning av en teckningskurs uppgående till 5,31 SEK.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025A beslutade stämman även om en riktad emission av högst 2 990 000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag samt godkände vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2021/2025A kan maximalt 2 990 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,17 procent av Bolagets aktiekapital och röster innan registrering av aktierna i ovan beslutad riktad nyemission.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD för Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO för Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com
Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 19:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content