KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084-6381 (”Hoylu” eller ”Bolaget”) hölls idag den 22 mars 2023, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen, understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

§ 4 Aktiekapital

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 121 950 SEK och högst 16 487 800 SEK. Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 SEK och högst 36 000 000 SEK.

§ 5 Antalet aktier

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

Beslut om aktiekapitalsminskning

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital till 917 439,22 kronor, innebärande en minskning med 6 645 839,786801 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 917 439,22 kronor fördelat på 91 743 922 aktier (före registrering av företrädesemissionen enligt nedan rubrik ”Beslut om företrädesemission), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 kronor.

Beslut om företrädesemission

Det beslutades att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 825 695 298 aktier. Teckning av aktier ska ske under en period om 14 dagar. Första dagen för teckningsperioden ska infalla två handelsdagar efter dagen finansinspektionen godkänt det prospekt som upprättas med anledning av företrädesemissionen (dock senast den 31 augusti 2023, för att möjliggöra anmälan om registrering av företrädesemissionen inom sex månader från dagen för emissionsbeslutet). Sista dagen för teckningsperioden ska dock infalla på en handelsdag. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om övertilldelningsoption

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i Företrädesemissionen ovan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 1 238 542,95 kronor genom nyemission av högst 123 854 295 aktier, motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen. Teckningskursen ska vara 0,10 krona per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 12:00 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content