Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084-6381 (“Bolaget”) hölls idag den 22 november 2021 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. 

Beslut om riktad konvertibelemission
Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Fougner AS förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet:

  1. Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Skadi AS (kontrolleras av Hans Othar Blix), Windchange Invest AB (kontrolleras av Johan Lindqvist), Baklid Invest AS (kontrolleras av Truls Baklid) och CeWi Invest AS (kontrolleras av Karl Wiersholm). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning. Vidare möjliggör en riktad emission av konvertibler till styrelseledamöterna Hans Othar Blix, Johan Lindqvist och medlemmar av Bolagets ledning, Truls Baklid och Karl Wiersholm en investering, vilket medför samhörighet med Bolagets aktieägare.
  2. Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren.
  3. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.
  4. Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.
  5. Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2022 till en konvertering om 1,50 krona.
  6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning
Under förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 48 089,39 kronor genom utfärdandet av 583 333 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,6 procent.

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO Hoylu + 1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade I samma rum.

För mer information: www.hoylu.com
Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 15:40 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content