KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB

Facebook
Twitter
LinkedIn

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 februari 2024

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB

Extra bolagsstämma i Hoylu AB

Extra bolagsstämma i Hoylu AB, 559084–6381 (”Hoylu” eller ”Bolaget”), hölls idag den 20 februari 2024, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Sveavägen 20 i Stockholm.

Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om ny styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse styrelseledamoten Reidar Fougner till ny styrelseordförande. Tidigare styrelseordföranden Johan Lindqvist kvarstår i styrelsen vilket innebär att antalet styrelseledamöter är oförändrat.

Beslut om riktad nyemission enligt förslag från aktieägaren Alden AS

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att genomföra en riktad nyemission om högst 7 954 546 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 590 910 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

Aktierna ska tecknas till en kurs om 1,76 kronor, vilket ger en total teckningslikvid om cirka 14 000 000 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 januari 2024.

Rätt att teckna aktier i den riktade nyemissionen ska tillkomma Fougner Invest AS, Alden AS, TTC Invest AS, Windchange Invest AB, Bimo Kapital AS, Baklid Invest AS, Helling Invest AS, Frenisa AS, Norse Partners AS, Trellevika Invest AS, Camelback Holding AS, KES AS, OneTwo3 AS, Skadi AS, Norse AS, Erling Johnsen AS, Torsen Tankers, Robert Keith, Nucleus Life AG, Camelback Eiendom, Golhus AS och Fredrik Fougner.

Inför den riktade nyemissionen har Aktieägaren även övervägt möjligheten att föreslå att Bolaget anskaffar kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att emissionen inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse.

Mot bakgrund av detta har Aktieägaren gjort bedömningen att en riktad nyemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering. Aktieägaren bedömer även att teckningskursen, som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 januari 2024, och som har förhandlats med tecknarna på armlängds avstånd, är att anse som marknadsmässig. Anledningen till att ovanstående aktieägare har rätt att teckna i den riktade nyemissionen är att de tidigare har investerat och stöttat Bolaget i tider av finansiella svårigheter.  

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den riktade nyemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 7 954 546 aktier, från 49 209 834 aktier till 57 164 380 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 590 910 kronor, från
9 841 966,8 kronor till 11 432 876,8 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 13,91 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För mer information kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu +47 924 38 900 E-mail: tob@hoylu.com
Kjartan Berge Steinshamn, CFO på Hoylu +47 48 12 76 73 E-mail: kbs@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market (Stockholm)

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 11:40 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content