Kommuniké från årsstämma i Hoylu AB (publ) den 26 juni 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Årsstämma i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 26 juni 2023. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Resultatdisposition m.m.

Vid årsstämman fastställdes den i årsredovisningen intagna balansräkningen och koncernredovisningen per den 31 december 2022 samt resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå och att återstående medel överförs till ny räkning.

Stämmande beviljade samtliga styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inget styrelsearvode utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Johan Lindqvist (omval), Reidar Fougner (omval), Fredrik Urbanski (omval) och Hans Othar Blix (omval). Johan Lindqvist omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till Bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor.

Beslut om utjämningsemission, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra en sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:20). För att möjliggöra sammanläggningen beslutades om en riktad utjämningsemission av fyra (4) aktier till Alden AS samt om att ändra gränserna för antalet utestående aktier i Bolaget till att uppgå till lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Beslut om antagande av incitamentsprogram 2023/2027 till vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram 2023/2027 till vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Incitamentsprogrammet omfattar maximalt 74 000 000 teckningsoptioner (motsvarande 3 700 000 teckningsoptioner efter registrering av den beslutade sammanläggningen av aktier). Varje teckningsoption medför en rätt för innehavaren att teckna sig för en (1) aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 0,15 kronor per aktie (motsvarande 3,00 kronor efter registrering av sammanläggningen av aktier). Deltagarna i incitamentsprogrammet kan utnyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med den 1 januari 2027 till och med den 30 juni 2027.

Tilldelningen av teckningsoptioner kommer delvis vara villkorat av att deltagare, som tidigare erhållit teckningsoptioner i Personaloptionsprogram 2019, Incitamentprogram 2020/2023A, Incitamentsprogram 2021/2025 och/eller Incitamentsprogram 2022/2025 (de ”Tidigare Incitamentsprogrammen”), efterger sina rättigheter under de Tidigare Incitamentsprogrammen. I denna del kommer tilldelning att ske i ett 1:1 förhållande (eller om sammanläggningen av aktier blivit registrerad till ett 1:20 förhållande), vilket innebär att respektive innehavare kommer erbjudas en (1) ny teckningsoption i incitamentsprogram 2023/2027, för varje teckningsoption som efterges i de tidigare teckningsoptionsprogrammen. Till undvikande av missförstånd, innehavare av teckningsoptioner enligt de Tidigare Incitamentsprogrammen som inte längre är aktiva konsulter eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag kommer inte omfattas av detta erbjudande. Utöver det som anges ovan, och villkorat av att teckningsoptionerna under Incitamentsprogram 2023/2027 registreras hos Bolagsverket, avser styrelsen kancellera samtliga teckningsoptioner som efterges under de Tidigare Incitamentsprogrammen.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Incitamentsprogram 2023/2027 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, beslutade årsstämman om riktad emission av högst 74 000 000 teckningsoptioner (motsvarande 3 700 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier) till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna.        

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan högst 74 000 000 teckningsoptioner (motsvarande 3 700 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier) emitteras vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,99 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
        

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningens gällande gränser.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 14:15 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content