Kommuniké från årsstämma i Hoylu AB (publ) den 10 juni 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuniké från årsstämma i Hoylu AB (publ) den 10 juni 2022

Årsstämma i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Resultatdisposition m.m.

Vid årsstämman fastställdes den i årsredovisningen intagna balansräkningen och koncernredovisningen per den 31 december 2021 samt resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå och att återstående medel överförs till ny räkning.

Stämmande beviljade samtliga styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inget styrelsearvode utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Johan Lindqvist (omval), Reidar Fougner (omval), Fredrik Urbanski (omval) och Hans Othar Blix (omval). Johan Lindqvist omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till Bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av villkor för utestående konvertibellån

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring avseende utestående konvertibellån. Ändringen avser konverteringskursen för utestående konvertibellån och uppgår nu till 1,00 krona per ny aktie.

Beslut om riktad konvertibelemission

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS förslag, om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor.

  1. Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Fougner Invest AS (kontrolleras av Reidar Fougner), Trellevika Invest AS (kontrolleras av Reidar Fougner’s fru), Fredrik Fougner (son av Reidar Fougner), TTC Invest AS (kontrolleras av Fredrik Urbanski), Skadi AS (kontrolleras av Hans Othar Blix), Windchange Invest AB (kontrolleras av Johan Lindqvist) Baklid Invest AS (kontrolleras av Truls Baklid) och CeWi Invest AS (kontrolleras av Karl Wiersholm). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en investering i Bolaget för styrelseledamöterna Reidar Fougner, Fredrik Urbanski, Hans Othar Blix, Johan Lindqvist och medlemmar i Bolagets ledning, Truls Baklid och Karl Wiersholm, vilket medför samhörighet med Bolagets aktieägare. Vidare kan Bolaget genom en riktad emission genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
  2. Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren, Bilaga 1A.
  3. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.
  4. Teckning ska ske inom tre (3) dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.
  5. Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2022 till en konverteringskurs om 1,00 krona.
  6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med 1 236 585 kronor genom utfärdandet av 15 000 000 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till 14,0 procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 juni 2022 kl. 14:10 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content