Kommuniké från årsstämma 2021 i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuniké från årsstämma 2021 i Hoylu AB (publ)

Resultatdisposition m.m.
Vid årsstämman i Hoylu AB (publ) idag, den 21 maj 2021, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020 och att återstående medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor
Stämman fattade beslut om att antalet styrelseledamöter oförändrat ska upp gå till fyra (4), utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes följande styrelseledamöter: Björn Wallin, Stein Revelsby, och Hans Othar Blix. Till ny ledamot tillika styrelseordförande valdes Johan Lindqvist.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode fortsatt ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter undantaget Stein Revelsby. Det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta marknadsmässiga riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordnings gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändrades till lägst 4 121 950 (tidigare 3 091 465) kronor och högst 16 487 800 (tidigare 12 365 860) kronor samt gränserna för antalet aktier till lägst 50 000 000 (tidigare 37 500 000) och högst 200 000 000 (tidigare 150 000 000).

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 maj kl. 16:45 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content