Kommuniké från årsstämma 2020 i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Resultatdisposition m.m.
Vid årsstämman i Hoylu AB (publ) idag, den 25 juni 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att återstående medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor
Stämman fattade beslut om att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Björn Wallin, Stein Revelsby, Ian Sandmæl och Hans Othar Blix.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode fortsatt ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter undantaget Stein Revelsby. Det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändrades från nuvarande från nuvarande lägst 2 060 975 kronor och högst 8 243 900 kronor till lägst 3 091 465 kronor och högst 12 365 860 kronor samt gränserna för antalet aktier ändrades från ändras från nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Stämman beslutade också att annonseringen om att kallelse har skett till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma ska ske i Svenska Dagbladet istället för i Dagens Industri.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission till vissa anställda och ledamot
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission bestående av högst 2 591 140 nya aktier till vissa anställda och till styrelseledamoten Hans Othar Blix.

Incitamentsprogram 2020/2023A
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 6 maj 2020 om att inträtt ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och andra anställa i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2020/2023A”). Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 9 000 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 2.2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen från och med 1 januari 2024 till och med 30 juni 2024.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 9 000 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i Incitamentsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 9 000 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,2 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Incitamentsprogram 2020/2023B
Stämman beslutade att godkänna Fougner Invest AS förslag om att inträtt ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2020/2023B”). Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 450 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 2.2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen från och med 1 januari 2024 till och med 30 juni 2024.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 450 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i Incitamentsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 450 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,63 procent av bolagets aktiekapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 juni kl. 18:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content