Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Hoylu AB

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styrelsen i Hoylu AB, org. nr 559084–6381 (“Bolaget“), kallar härmed till extra bolagsstämma i Bolaget den 20 februari 2024, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 februari 2024, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 februari 2024, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på extra bolagsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu EGM, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 14 februari 2024 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av extra bolagsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
 5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av ny styrelseordförande
 8. Aktieägaren Alden AS förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 10. Bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ny styrelseordförande (punkt 7)

Styrelseordförande Johan Lindqvist har meddelat att han gärna kvarstår som styrelseledamot, men inte i egenskap av styrelseordförande. Styrelsen föreslår därför att Reidar Fougner (befintlig styrelseledamot) väljs till ny styrelseordförande. Styrelsen föreslås i övrigt förbli oförändrad.

Aktieägaren Alden AS förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8)

Aktieägaren, Alden AS (”Aktieägaren”), föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission av högst 7 954 546 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 590 910 SEK enligt följande villkor.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 1,76 SEK, vilket ger en total teckningslikvid om cirka 14 000 000 SEK. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 januari 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Rätt att teckna aktier i den riktade nyemissionen ska tillkomma Fougner Invest AS, Alden AS, TTC Invest AS, Windchange Invest AB, Bimo Kapital AS, Baklid Invest AS, Helling Invest AS, Frenisa AS, Norse Partners AS, Trellevika Invest AS, Camelback Holding AS, KES AS, OneTwo3 AS, Skadi AS, Norse AS, Erling Johnsen A/S, Torsen Tankers, Robert Keith, Nucleus Life AG, Camelback Eiendom, Golhus AS och Fredrik Fougner. Inför den riktade nyemissionen har Aktieägaren även övervägt möjligheten att föreslå att Bolaget anskaffar kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt emissionen inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren gjort bedömningen att en riktad nyemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering. Aktieägaren bedömer även att teckningskursen, som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 januari 2024, är att anse som marknadsmässig. Anledningen till att ovanstående aktieägare har rätt att teckna i den föreslagna riktade nyemissionen är att de tidigare har investerat och stöttat Bolaget i tider av finansiella svårigheter.
 1. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för tecknarna. Teckning ska ske senast en (1) vecka efter bolagsstämmans beslut om att genomföra emissionen. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Betalning av aktierna ska ske kontant och senast tre (3) bankdagar efter sista dag för teckning. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
 2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl det vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 49 209 834 utestående aktier representerande totalt 49 209 834 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar hänförliga till föreslagna beslut och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.

                        

Stockholm i februari 2024

Hoylu AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com

Kjartan Berge Steinshamn, CFO på Hoylu, telefon +47 481 27 673, e-post: kbs@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.
 
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 11:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content