KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Facebook
Twitter
LinkedIn

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Styrelsen i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 (“Bolaget“) kallar härmed till årsstämma i Bolaget att hållas klockan 10.00, den 26 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 juni 2023, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu AGM, Sveavägen 20, Box 140 55, 104 40 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 juni 2023 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om (a) en riktad emission av aktier (utjämningsemission); (b) ändring av bolagsordningen; och (c) en sammanläggning av aktier
 12. Beslut om a) införande av ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram genom b) en riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 15. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår även att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman. För styrelseledamot som även är anställd i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås antalet styrelseledamöter oförändrat uppgå till fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås omval av Johan Lindqvist (styrelseordförande) och omval av Reidar Fougner, Fredrik Urbanski och Hans Othar Blix som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor (med auktoriserade revisorn Henrik Ekström som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas).

Beslut om (a) en riktad nyemission av aktier (utjämningsemission); (b) ändring av bolagsordningen; och (c) en sammanläggning av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) aktier sammanläggs till en aktie (1:20) i enlighet med (c) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av aktier (utjämningsemission) och om ändring av § 5 i Bolagets bolagsordning enligt (a)-(b) nedan.

(a)   Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tjugo (20) innan sammanläggningen av aktier enligt (c) nedan, ska Bolaget emittera aktier i enlighet med följande.

 1. Bolaget ska emitter fyra (4) aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 0,04 SEK.
 2. Teckningskursen ska vara 0,01 SEK, motsvarande kvotvärdet av varje aktie. Anledningen till att teckningskursen motsvarar aktiernas kvotvärde är för att kompensera tecknaren för att denne vederlagsfritt överlåter aktier till alla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med tjugo i den föreslagna sammanläggningen av aktier i enlighet med (c) nedan.
 3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alden AS. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen genomförs i syfte att uppnå ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tjugo (20) innan den föreslagna sammanläggningen av aktier i enlighet med (c) nedan.
 4. Teckning av aktier ska ske på en separat teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till Bolaget senast den 30 juni 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
 6. Överteckning kan inte ske.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(b)   Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier som föreslås enligt (c) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet utestående aktier i § 5 bolagsordningen i enlighet med nedan.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

(c)   Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier varvid tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) ny aktie (1:20). Sammanläggningen av aktier kommer resultera i att antalet aktier minskar till total 49 209 834. Kvotvärdet på Bolagets aktier uppgår, efter registrering av den genomförda företrädesemissionen och aktiekapitalsminskningen, till 0,01 SEK och kommer efter sammanläggningen att uppgå till 0,2 SEK.

Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i Bolaget. Aktieägaren Alden AS har gått med på att vederlagsfritt överlåta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tjugo (20). Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner).

Beslutet kommer registreras vid Bolagsverket. Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier enligt ovan är den 12 juli 2023.

Styrelsens förslag enligt (a) – (c) ovan utgör ett och samma förslag och att samtliga förslag därför ska antas som ett beslut.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om a) att anta ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram genom b) en riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2023/2027”) i enlighet med vad som framgår under punkten a) nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2023/2027 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag enligt punkten c) nedan.

a)   Förslag till beslut införande av ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2023/2027 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2023/2027 ska omfatta maximalt 60 000 000 teckningsoptioner (motsvarande ett antal om 3 000 0000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen i punkt 11 ovan).
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 0,15 kronor per aktie (motsvarande 3,00 kronor efter registrering av sammanläggningen av aktier i punkt 11 ovan). Teckningskursen som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 • Incitamentsprogram 2023/2027 ska kunna erbjudas till ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget eller dess dotterbolag. Ett erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
a)   Ledande befattningshavare Bestående av upp till 5 personer, ska erbjudas att förvärva högst 4 000 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 20 000 000 teckningsoptioner (motsvarande högst 1 000 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier enligt punkt 11 ovan) *

b)   Övriga anställda Bestående av upp till 30 personer, ska erbjudas att förvärva högst 666 660 teckningsoptioner, sammanlagt högst 20 000 000 teckningsoptioner (motsvarande högst 1 000 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier enligt punkt 11 ovan)*

c)   Framtida anställda Bestående av upp till 30 personer, ska erbjudas att förvärva högst 666 660 teckningsoptioner, sammanlagt högst 20 000 000 teckningsoptioner (motsvarande högst 1 000 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier enligt punkt 11 ovan)*

*Tilldelningen av teckningsoptioner i respektive kategori kommer delvis vara villkorat av att deltagare, som tidigare erhållit teckningsoptioner i Personaloptionsprogram 2019, Incitamentprogram 2020/2023A, Incitamentsprogram 2021/2025 och/eller Incitamentsprogram 2022/2025 (de ”Tidigare Incitamentsprogrammen”), efterger sina rättigheter under de Tidigare Incitamentsprogrammen. I denna del kommer tilldelning att ske i ett 1:1 förhållande (eller om sammanläggningen av aktier blivit registrerad till ett 1:20 förhållande), vilket innebär att respektive innehavare kommer erbjudas en (1) ny teckningsoption i Incitamentsprogram 2023/2027, för varje teckningsoption som efterges i de tidigare teckningsoptionsprogrammen. Till undvikande av missförstånd, innehavare av teckningsoptioner enligt de Tidigare Incitamentsprogrammen som inte längre är aktiva konsulter eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag kommer inte omfattas av detta erbjudande. Utöver det som anges ovan, och villkorat av bolagsstämmans godkännande av denna punkt 12 såväl som att teckningsoptionerna under Incitamentsprogram 2023/2027 registreras hos Bolagsverket, avser styrelsen att kancellera samtliga teckningsoptioner som efterges under the Tidigare Incitamentsprogrammen.

 • Anmälan att delta i Incitamentsprogram 2023/2027 ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 november 2023, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 • De tilldelade teckningsoptionerna tjänas in under tre år enligt följande:
  • 1/3 av tilldelade teckningsoptionerna tjänas in den 31 december 2024;
  • 1/3 av tilldelade teckningsoptionerna tjänas in den 31 december 2025; och
  • 1/3 av tilldelade teckningsoptionerna tjänas in den 31 december 2026.
 • Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade teckningsoptionerna utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.
 • Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt teckningsoptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 • Deltagarna i Incitamentsprogram 2023/2027 kan utnyttja tilldelade och intjänade teckningsoptionerna under perioden från den 1 januari 2027 till den 31 januari 2027.
 • Deltagande i Incitamentsprogram 2023/2027 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

b)   Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Incitamentsprogram 2023/2027 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 60 000 000 teckningsoptioner (motsvarande 3 000 000 teckningsoptioner efter registrering av sammanläggningen av aktier enligt punkt 11 ovan) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Hoylu AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027.
 • Teckning av Bolaget ska ske senast den 31 juli 2023. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 • Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Bolaget som ett led i införandet av Incitamentsprogram 2023/2027.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 0,15 kronor per aktie. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning.
 • Teckningskursen som varje teckningsoption ger rätt att teckna aktier till ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Fullständiga villkor kommer göras tillgängliga på Bolagets webbplats.
 • De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att en tecknad aktie upptagits i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 60 000 000 aktier komma att emitteras (motsvarande 3 000 000 aktier efter registrering av sammanläggningen enligt punkt 11 ovan), vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,75 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

c)   Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Incitamentsprogram 2023/2027 utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under stycke a) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2023/2027.

Övrig information om Incitamentsprogram 2023/2027

Skälen till införandet av Incitamentsprogram 2023/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget och dess dotterbolag att behålla och rekrytera nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget. Styrelsen bedömer att Incitamentsprogram 2023/2027 kan föranleda kostnader, dels i form av bokföringskostnader och del i form av sociala arbetsgivaravgifter. Förslaget har beretts av Bolagets styrelse.

Utspädningseffekt

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 91 743 922 vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse. Efter registrering av den genomförda företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 984 196 676. Efter genomförandet av sammanläggningen av aktier i punkt 11 kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 49 20 834. Om samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2023/2027 tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 60 000 000 (motsvarande ett antal om 3 000 000 aktier efter registrering av sammanläggningen av aktier i punkt 11 ovan), vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 5,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Andra utestående incitaments

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman fem (5) utestående incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda nyckelpersoner och övriga anställda inom Bolaget, såväl som ett incitamentsprogram för Bolagets styrelse. Bolagets utestående program är: (i) Personaloptionsprogram 2019 med nyttjandeperiod från 1 januari 2023 – 30 juni 2023, (ii) Incitamentsprogram 2020/2023A med nyttjandeperiod från 1 januari 2024 – 30 juni 2024, (iii) Incitamentsprogram 2020/2023B med nyttjandeperiod från 1 januari 2024 – 30 juni 2024, (iv) Incitamentsprogram 2021/2025 med nyttjandeperiod från 1 januari 2025 – 30 juni 2025 och (v) Incitamentsprogram 2022/2025 med nyttjandeperiod från 1 januari 2025 – 30 juni 2025.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 91 743 922 utestående aktier representerande totalt 91 743 922 röster. Aktiekapitalet uppgår till 7 563 279,006801 kronor. Efter registrering av den genomförda företrädesemissionen och minskningen av aktiekapitalet kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 984 196 676 representerande totalt 984 196 676 röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer då uppgå till 9 841 966,76 kronor medförande ett kvotvärde uppgående till 0,01 kronor. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid årsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

                        

Stockholm i maj 2023

Hoylu AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content