HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – MARS 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 15 maj 2020

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – mars 2020 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

“COVID-19-pandemin har påskyndat användningen av samarbetslösningar eftersom människor har tvingats arbeta från sina hem. Hoylu lanserade en ny produkt i april, tidigare än ursprungligen planerat på grund av den pågående globala COVID-19 situationen. Många chefer omprövar för närvarande hur man på bästa sätt utnyttjar kontorslokaler och organiserar sina team baserat på erfarenheterna från pandemin. Hoylus uppdrag är att tillhandahålla bättre verktyg för att ansluta och engagera människor i deras arbete, i geografiskt spridda team när distansarbete har blivit det ”nya” normala.” säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

FÖRSTA KVARTALET 2020
– Hoylu har implementerat en Saas modell:
   – Fakturering för första kvartalet uppgick till 9,0 MSEK
   – Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till SEK 8,2 million (6,5)
   – Årliga återkommande intäkter och servicekontrakt för 2020 uppgick vis slutet av första kvartalet till MSEK 20.7.
– Bruttomarginalen var 69% (70)
– EBITDA för första kvartalet var -4,9 MSEK (-6,2)
– Rörelseresultat var -6,2 MSEK (-7,6)
– Resultat efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-8,5)
– Resultatet per aktie var -0,26 SEK (-0,57)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett företag med ett mål: Ta samarbete och informationsutbyte in i framtiden. Genom vår anpassningsbara Connected WorkspacesTM levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett roligt och enkelt arbetsflöde.
For more information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2020 kl 08:30 CEST.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content