Styrelsen i Hoylu godkänner tilldelning av samtliga konvertibler som tecknats i konvertibelemissionen i Hoylu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har avslutat den emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med undantag för aktieägarna Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS och Skadi AS som beslutades av styrelsen den 29 oktober 2018 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 28 november 2018 (”Emissionen”).

Den som på avstämningsdagen den 5 december 2018 var registrerad som aktieägare i Hoylu, med undantag för aktieägarna Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS och Skadi AS, ägde rätt att med företräde teckna konvertibler i Emissionen. För varje innehavd aktie i Bolaget erhölls två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit. Varje en (1) unit innehåller en (1) konvertibel med ett nominellt värde om fem (5) kronor. Härutöver erbjöds rätt att teckna konvertibler i Emissionen utan stöd av uniträtter.

Det slutliga utfallet i Emissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 21 december 2018, visar att 62 670 konvertibler tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3,2 procent av Emissionen, samt att 171 542 konvertibler tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,7 procent av Emissionen. Emissionen är således tecknad till cirka 11,8 procent. Av dessa har 167 516 konvertibler tecknats genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget. Genom Emissionen tillförs Bolaget totalt 1 171 060 kronor före emissionskostnader om cirka 150,000 kronor.

Tilldelning av konvertibler har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet som Bolaget publicerade den 30 november 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat konvertibler utan stöd av uniträtter beräknas distribueras den 28 december 2018. Tecknade och tilldelade konvertibler ska betalas kontant, om inte genom kvittning, senast den 4 januari 2018, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning av konvertibler kommer att meddelas.

För det fall samtliga konvertibler som tecknats i Emissionen konverteras till aktier kommer 234 212 aktier emitteras till en kurs per aktie om 5,00 kronor. Det innebär att Bolagets aktiekapital då ökar med cirka 19 308 kronor. Vid konvertering av samtliga konvertibler till aktier kommer utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Emissionen uppgå till cirka 1,6 procent av aktiekapitalet och det totala antalet röster i Bolaget per datumet för detta pressmeddelande.

Konvertiblerna som emitteras genom Emissionen är inte föremål för handel.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök:
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Hoylu. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till att teckna konvertibler i Hoylu har endast skett genom informationsmemorandumet som Hoylu publicerade den 30 november 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Hoylu har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content