RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Facebook
Twitter
LinkedIn

PRESSMEDDELANDE 17 APRIL 2019

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Rättelse avser beskrivning av föreslagen styrelseledamot Hans Othar Blix och beskrivning av föreslagen styrelseledamot Björn Wallin under beslutspunkt 10 ”Val av styrelse och revisor”. Korrekt kallelse till årsstämma i Hoylu AB (publ) återfinns nedan.

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019;
 • senast den 10 maj 2019, helst före kl. 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget under adress Hoylu AB, Tunnbindaregatan 37 C, 602 21 Norrköping, via e-post till bolagsstamma@box2129.temp.domains eller per telefon 040-170 600 under kontorstid, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden. Till anmälan bör även i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 10 maj 2019, då sådan registrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande av årsstämman

2.    Val av ordförande vid årsstämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare

5.    Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6.    Godkännande av dagordning

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut om:

a.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b.    dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c.     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.    Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10.  Val av styrelse och revisor

11.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12.  Beslut om antagande av ny bolagsordning

13.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

14.  Beslut om införande av nytt a) nytt teckningsoptionsprogram genom b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

15.  Beslut om a) införande av nytt personaloptionsprogram, genom b) riktad emission av personaloptioner och c) godkännande av överlåtelse av personaloptioner

16.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

17.  Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Mats Andersson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2018 överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 550 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman. För styrelseledamot som även är anställd i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås antalet styrelseledamöter oförändrat uppgå till fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås omval av Stein Revelsby and Ian Sandmæl som styrelseledamöter i Bolaget. Det föreslås vidare val av Björn Wallin och Hans Othar Blix som nya styrelseledamöter. Det föreslås att Björn Wallin väljs till ny styrelseordförande. Mats Andersson (styrelseordförande) kommer inte delta för omval som styrelseledamot. Jon Ullmark har avträtt som ledamot och intar istället rollen som General Manager för EMEA i Bolaget.

Björn Wallin, född 1963, är Grundare och VD för Recall Capital Group. Björn har erfarenhet som VD, CFO och styrelseuppdrag från flera svenska noterade tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market samt styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser. Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Björn inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning och har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar, bolagsstyrnings- och noteringsfrågor. Björn anses vara oberoende till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Hans Othar Blix, född 1965, är VD och styrelseordförande i Skadi Capital LLC samt styrelseordförande och VD i Skadi AS. Blix har arbetat som investerare, konsult och professionell styrelseledamot i mer än 25 år i över 40 teknik- och IT-företag i Skandinavien och USA. Blix har bred erfarenhet av affärsstrukturer och förhandlingar, investerarrelationer, börsintroduktioner, fusioner och förvärv, omstrukturering, nödlägen, ekonomi, strategisk planering och genomförande samt kapitalanskaffningar och utträden. Blix har en Master’s of Business and Marketing från Oslo Business School i Norge samt en examen i datavetenskap från EDB Skolen. Han är en norsk medborgare och bor för närvarande stadigvarande i USA. Hans Othar innehar 434 000 aktier och 1 miljon konvertibler i Bolaget genom Skadi AS och anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.    

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till Bolagets revisor (med auktoriserade revisorn Henrik Ekström som ny huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas).

Henrik Ekström, född 1977, är auktoriserad revisor vid Deloitte AB i Malmö. Henrik är medlem av FAR. 

Fullständig information om styrelseledamöterna och revisorn kommer publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.  

Ersättningsnivån och ersättningsstrukturen ska vara marknads- och konkurrensmässig och beakta individens ansvarsområde och kompetens. Den totala ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och hälsoplaner, övriga förmåner samt uppsägningsvillkor och avgångsvederlag. Ersättning kan även innefatta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Den rörliga ersättningen varierar för respektive ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska primärt sättas i relation till Bolagets budget och får inte överstiga femtio (50) procent av respektive ledande befattningshavares fasta lön. För den verkställande direktören gäller dock att den rörliga ersättningen inte får överstiga sjuttiofem (75) procent av den fasta lönen.

Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger och i enlighet med 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor till lägst 824 390 kronor och högst 3 297 560 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 824 390 kronor och högst 3 297 560 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 824,390 and no more than SEK 3,297,560.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 8 250 000 och högst 33 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
The number of shares shall be no fewer than 10,000,000 and no more than 40,000,000.”

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.     

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019. 

Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och att möjliggöra betalning med egna finansiella medel i samband med genomförande av eventuella förvärv eller i Bolagets intresse att få in en eller flera större aktieägare i Bolaget. Teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner emitteras.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om a) införande av nytt teckningsoptionsprogram genom b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag (”Teckningsoptionsprogram 2019”) i enlighet med vad som framgår under punkten a) nedan. 

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Teckningsoptionsprogram 2019 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget och dess dotterbolag enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut införande av Teckningsoptionsprogram 2019

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2019 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Teckningsoptionsprogram 2019 ska omfatta maximalt 500 000 teckningsoptioner.
 • Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner mot betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Teckningskursen som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 • Teckningsoptionsprogram 2019 ska kunna erbjudas till ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget eller dess dotterbolag per den 31 december 2019. Ett erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
a)  Ledande befattningshavare Högst 300 000 teckningsoptioner
b)  Övriga anställda Högst 200 000 teckningsoptioner
 1. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen efter tre år.
 2. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Teckningsoptionsprogram 2019 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av det av Bolaget helägda dotterbolaget Hoylu Intressenter AB, org. nr 559116-2606 (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019.
 2. Teckning av Dotterbolaget ska ske senast den 30 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2019.  
 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning.
 5. Teckningskursen som varje teckningsoption ger rätt att teckna aktier till ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att en tecknad aktie upptagits i Bolagets aktiebok.
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 500 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,25 procent av Bolagets aktiekapital och röster.
 7. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2019. Överlåtelse från Dotterbolaget till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2019 ska ske mot ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Betalning för aktie ska kunna ske kontant eller genom kvittning.

Övrig information om Personaloptionsprogram 2019

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2019 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget och dess dotterbolag att behålla och rekrytera nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2019. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2019 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 500 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,25 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2019 föreslår styrelsen enligt punkt 15 nedan att bolagsstämman även ska besluta om att införa ett personaloptionsprogram. I anslutning till personaloptionsprogrammet kommer maximalt totalt 2 500 000 teckningsoptioner att utges. Om alla teckningsoptioner som kan utges i anslutning till personaloptionsprogrammet och Teckningsoptionsprogram 2019 utnyttjas kommer totalt 3 000 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 16,79 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om a) inrättande av nytt personaloptionsprogram genom b) riktad emission av personaloptioner och c) godkännande av överlåtelse av personaloptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om inrättande av ett personaloptionsprogram för vissa anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag (”Personaloptionsprogram 2019”) i enlighet med vad som framgår under punkten a) nedan.  

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2019 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut införande av Personaloptionsprogram 2019

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2019 enligt i huvudsak följande villkor:

 • Personaloptionsprogram 2019 ska omfatta maximalt 2 500 000 personaloptioner.
 • Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 • Personaloptionsprogrammet 2019 ska kunna erbjudas till anställda och vissa konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag per den 31 december 2019. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
a)  Verkställande direktören Högst 450 000 personaloptioner
b)  Ledande befattningshavare Högst 1 250 000 personaloptioner
c)  Övriga anställda Högst 600 000 personaloptioner
d)  Långtidskonsulter Högst 200 000 personaloptioner
 1. Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2019 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 december 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 2. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre år enligt följande:
  1. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2020;
  2. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2021; och
  3. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2022.
 3. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.
 4. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 5. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 6. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 1 januari 2023 till den 30 juni 2023.
 7. Deltagande i Personaloptionsprogram 2019 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 8. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2019 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.
 9. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Dotterbolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Personaloptionsprogram 2019.
 2. Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 3. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2019.
 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning.
 5. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att aktien upptagits i Bolagets aktiebok.
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 2 500 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 14,40 procent av Bolagets aktiekapital och röster.
 7. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av personaloptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta personaloptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2019 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt a) ovan eller på annat sätt förfoga över personaloptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2019.  

Övrig information om Personaloptionsprogram 2019

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2019 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget och dess dotterbolag att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets styrelse. Stein Revelsby, som är verkställande direktör och styrelseledamot i Bolaget, har inte deltagit i utarbetandet av förslaget.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2019 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

I tillägg till Personaloptionsprogram 2019 har styrelsen föreslagit enligt punkt 14 ovan att bolagsstämman även beslutar om att införa ett teckningsoptionsprogram. I anslutning till teckningsoptionsprogrammet kommer maximalt totalt 500 000 teckningsoptioner att utges. Om alla personaloptioner som kan utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2019 och Teckningsoptionsprogram 2019 utnyttjas kommer totalt 3 000 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 16,79 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 865 711 utestående aktier representerande totalt 14 865 711 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid årsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid årsstämman.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 12 och 13 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Årsstämmans beslut avseende punkterna 14 och 15 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

                                                                

Stockholm i april 2019

Hoylu AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Hoylu AB
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 03:00 (CEST).

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content