Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB

Facebook
Twitter
LinkedIn


Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) har hållits i bolagets lokaler i Malmö den 16 maj 2017.
Till ordförande vid stämman valdes Mats Andersson.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Robert Tejme entledigades på egen begäran och till ny ledamot utsågs Anna Anderberg.

Bemyndigande, nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade även om emission av högst 220 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 140 procent av den för bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period från den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 220 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 2,68 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 18 136,60 kronor, vilket medför en utspädning om 2,68 procent. Bolagets VD äger inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Personaloptionsprogram
Stämman beslutade även om inrättande av personaloptionsprogram genom utgivande av högst 640 000 personaloptioner. Personaloptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tilldelas bolaget VD, ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Varje personaloption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 140 procent av den för bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period från den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. 

För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogramet beslutades även om emission av högst 640 000 teckningsoptioner. Vid full utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 52 761 kronor, vilket medför en utspädning om 7,79 procent.

Hoylu AB
Hoylu delivers solutions for presentation, ideation and collaboration that focus on enhancing the user experience. The company’s main area of interest is software for Creative Collaboration, combined with intuitive input and display technologies. This includes technologies for remote collaboration, Internet of Things and for connecting workspaces in different locations together, with the objective of simplifying work processes while improving productivity and creativity. For more information: www.hoylu.com  or visit www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu
Marketplace: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200
Legal Advisors: MAQS Advokatbyrå


For more information, please contact
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Publication
This information is information that Hoylu AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at (8:30) CEST on May 17, 2017

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content