Kommuniké från årsstämma 2019 i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Resultatdisposition m.m.

Vid årsstämma i Hoylu AB (publ) idag, den 16 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018 och att återstående medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor
Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelseledamöterna Stein Revelsby och Ian Sandmæl.

Som ny styrelseledamot valdes Björn Wallin som ersätter Mats Andersson som avböjt omval. Björn Wallin, född 1963, är grundare och VD i Recall Capital Group. Björn har erfarenhet som VD, CFO och styrelseuppdrag från flera svenska noterade tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market samt styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser. Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Björn inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning och har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar, bolagsstyrnings- och noteringsfrågor. Björn utsågs även till ny styrelseordförande i Hoylu AB.

Vidare beslutade årsstämman att utse Hans Othar Blix som ny styrelseledamot och ersätter Jon Ullmark som avböjt omval till förmån för en tjänst som General Manager EMEA i Hoylu AB. Hans Othar, född 1965, är VD och styrelseordförande i Skadi Capital LLC och Skadi AS. Blix har arbetat som investerare, konsult och professionell styrelseledamot i mer än 25 år i över 40 teknik- och IT-företag i Skandinavien och USA. Blix har bred erfarenhet av affärsstrukturer och förhandlingar, investerarrelationer, börsintroduktioner, fusioner och förvärv, omstrukturering, nödlägen, ekonomi, strategisk planering och genomförande samt kapitalanskaffningar och utträden. Han är en norsk medborgare och bor för närvarande stadigvarande i USA. Hans Othar Blix har en Master’s of Business and Marketing från Oslo Business School i Norge samt en examen i datavetenskap från EDB Skolen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Stein Revelsby (tillika verkställande direktör), varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisor med Henrik Ekström som ny huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändrades från nuvarande från nuvarande lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor till lägst 824 390 kronor och högst 3 297 560 kronor samt gränserna för antalet aktier ändrades från ändras från nuvarande lägst 8 250 000 och högst 33 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Teckningsoptionsprogram 2019
Stämman beslutade om införande av ett teckningsoptionsprogram motsvarande högst 500 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i teckningsoptionsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen efter 3 år.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för teckningsoptionsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i teckningsoptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 500 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,25 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Personaloptionsprogram 2019
Stämman beslutade om införande av ett personaloptionsprogram genom utgivande av högst 2 500 000 personaloptioner. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet ska tillkomma bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare samt vissa anställda och långtidskonsulter i bolaget eller dess dotterbolag. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

För att möjliggöra leverans av leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman även att riktad emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 2 500 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 14,40 procent av bolagets aktiekapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 23:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content