Kallelse till extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2017, klockan 10.00. Stämman kommer avhållas i Bolagets lokaler på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö. Insläpp och avprickning påbörjas 30 minuter före utsatt tid för stämman.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den onsdagen den 10 maj 2017, helst före klockan 17.00.
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Hoylu AB (publ), Tunnbindaregatan 37C, 602 21 Norrköping eller via e-post till bolagsstamma@hoylu.com alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer  040 170 600 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.hoylu.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 10 maj 2017 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast onsdagen den 10 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1.    Bolagsstämmans öppnande.
2.    Val av ordförande.
3.    Val av protokollförare.
4.    Godkännande av röstlängd.
5.    Godkännande av dagordning.
6.    Val av en eller två justeringsmän.
7.    Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
8.    Val av styrelse.
9.    Beslut om emissionsbemyndigande.
10.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
11.    Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
12.    Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 – Val av styrelse

Robert Tejme har önskat att avträda uppdraget som ledamot i styrelsen. Styrelsen förslår att stämman utser Anna Anderberg till ny ledamot.

Punkt 9 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställa m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut om bemyndigande krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren Karl Wiersholm har den 26 april 2017 inkommit med förslag till styrelsen att bolagsstämman ska besluta om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda i Bolaget (“Teckningsoptionsprogram 2017/2020”) genom emission av högst 220 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor:

·    Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett av Bolaget helägt dotterbolag (“Dotterbolaget”). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2017/2020.

·    Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Överteckning får inte ske.

·    Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag. Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan.

·    Överlåtelse från Dotterbolaget till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black Scholes formeln enligt nedan.

·    Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period från den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning. För det fall optionsinnehavaren erhållit s.k. syntetiska optioner av Bolaget ska betalning i första hand ske genom att den nettofordran – d.v.s. med avdrag för tillämpliga skatter – som Bolaget vid tidpunkten för teckning är skyldigt att utge till optionshavaren med anledning av de syntetiska optionerna i sin helhet kvittas mot betalningen för ny aktie i Bolaget.

·    Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

·    Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 18 136,60 kr.

·    Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

·    Styrelsen för Bolaget ska ha rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till anställda inom Bolaget. Rätt till deltagande i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 ska tillkomma anställda i Bolaget per den 16 maj 2017. Överlåtelse ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

        (a)    VD                                                  högst 0 teckningsoptioner
        (b)    Övriga ledande befattningshavare       högst 120 000 teckningsoptioner
        (c)    Övriga anställda                                högst 100 000 teckningsoptioner

·    En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av anställda i Bolaget, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

·    Anmälan att delta i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist samt att tillämpa en annan anmälningsperiod för deltagare som anställs i Bolaget vid senare tillfälle. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.

·    Innehavarna kan utnyttja tilldelade teckningsoptioner under perioden från den 1 maj 2020 till den 30 juni 2020.

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2017/2020 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2017/2020 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 220 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,68 procent (2,56 procent efter registrering av Bolagets senaste nyemission) av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogram 2017/2020.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2017/2020 föreslår aktieägaren Karl Wiersholm enligt punkt 11 nedan att bolagsstämman även ska besluta om att införa ett personaloptionsprogram. I anslutning till personaloptionsprogrammet kommer maximalt totalt 640 000 teckningsoptioner att utges. Om alla teckningsoptioner som kan utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas kommer totalt 640 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,80 procent (7,44 procent efter registrering av Bolagets senaste nyemission) av Bolagets aktiekapital och röster.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2017/2020 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2017/2020. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2016/2020 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Punkt 11 – Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren Karl Wiersholm har den 26 april 2017 inkommit med förslag till styrelsen att bolagsstämman ska besluta om att införa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget (“Personaloptionsprogram 2017/2020”) i enlighet med vad som framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2017/2020 föreslår styrelsen även att bolagsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A.    Förslag till beslut om Personaloptionsprogam 2017/2020

Aktieägaren Karl Wiersholm föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2017/2020 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

·    Personaloptionsprogram 2017/2020 ska omfatta maximalt 640 000 personaloptioner.

·    Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period från den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

·    Personaloptionsprogrammet ska erbjudas till anställda i Bolaget per den 16 maj 2017. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:

        (a)    VD                                                    högst 250 000 personaloptioner
        (b)    Övriga ledande befattningshavare         högst 40 000 personaloptioner
        (c)    Övriga anställda                                 högst 350 000 personaloptioner

·    Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2017/2020 ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.

·    De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre år enligt följande:
   
        (a)    1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2018;
        (b)    1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2019; och
        (c)    1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2020.

·    Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.

·    Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall. 

·    Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 1 maj 2020 till den 30 juni 2020.

·    Deltagande i Personaloptionsprogram 2017/2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

·    Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2017/2020 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

B.    Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2017/2020 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår aktieägaren Karl Wiersholm att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

·    Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag (“Dotterbolaget”).

·    Teckning ska ske senast den 30 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.

·    Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020.

·    Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning av ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period från den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning. För det fall optionsinnehavaren erhållit s.k. syntetiska optioner av Bolaget ska betalning i första hand ske genom att den nettofordran – d.v.s. med avdrag för tillämpliga skatter – som Bolaget vid tidpunkten för teckning är skyldigt att utge till optionshavaren med anledning av de syntetiska optionerna i sin helhet kvittas mot betalningen för ny aktie i Bolaget.

·    Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

·    Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 52 761 kr.

·    Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägaren Karl Wiersholm föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2017/2020 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2017/2020.

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2017/2020 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkten 9 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  För giltigt beslut i frågorna under punkterna 10 och 11 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast två veckor före stämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö och på Bolagets hemsida www.hoylu.com. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress, handlingarna kommer finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Styrelsen upplyser aktieägarna om att de äger rätt att begära upplysningar avseende förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
                                                          

Malmö i april 2017
Styrelsen


Hoylu AB
Hoylu delivers solutions for presentation, ideation and collaboration that focus on enhancing the user experience. The company’s main area of interest is software for Creative Collaboration, combined with intuitive input and display technologies.This includes technologies for remote collaboration, Internet of Things and for connecting workspaces in different locations together, with the objective of simplifying work processes while improving productivity and creativity. For more information: www.hoylu.com  or visit www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu
Marketplace: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Legal Advisors: MAQS Advokatbyrå

 

For more information, please contact
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Publication
This information is information that Hoylu AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at (8:30) CET on May 2, 2017.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content