Hoylu utreder förutsättningarna för en riktad nyemission

Facebook
Twitter
LinkedIn

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har utsett Norse Securities AS (“Norse Securities”) att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission om upp till 3 750 000 aktier (”Riktade nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (“Bookbuilding”).

Om den Riktade nyemissionen genomförs kommer den rikta sig till professionella investerare. Syftet med den Riktade nyemissionen är att anskaffa Bolaget ytterligare kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att dra nytta av nuvarande affärsmöjligheter och för att optimera Bolagets kapitalstruktur. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade nyemissionen säkerställs marknadsmässigt eftersom det kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande.
Den Riktade nyemissionen förutsätter, bland annat, ett beslut av styrelsen i Hoylu och ett godkännande av en extra bolagsstämma. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta Bookbuildning-förfarandet och avstå från att genomföra den Riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.
www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB 08 50 301 550; ca@mangold.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hoylu i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande klockan 18.15 den 28 juni, 2019.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content