HOYLU STÄRKER KASSAN MED 15.8 MSEK GENOM RIKTAD NYEMISSION

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) meddelar att styrelsen för Hoylu har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2017, beslutat att emittera totalt 2 844 006 aktier i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om cirka 15.8 MSEK före emissionskostnader med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är för att få större spridning på aktieägarna samt på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning  för att säkerställa kapitalet på kort tid.

Den riktade nyemissionen har tecknats av en begränsad krets institutionella och privata investerare inclusive Recall Capital Nordic AB, Fougner Invest AS, Alden AS, och Camelback Holdings AS.

Teckningskursen uppgår till 5,56 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka två procent av den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie under de senaste 30 dagarna och ca 10 procents rabatt mot stängningskurs torsdagen den 27 december 2017.

Recall Capital Nordic AB betalar för 1 015 823 aktier som avräkning mot en skuld om 5 647 976 SEK. Styrelsen har godkänt avräkningsbetalningen.  Återstående aktier som har utfärdats betalas kontant.

Hoylu’s aktiekapital har ökat från till 931 561 SEK til 1 166 018 fördelat på 14 144 005 aktier.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 20 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen.

“Medan Hoylu upplever en stark tillväxt och trender mot kassaflödes break even, har vår finansiella flexibilitet varit begränsad.  Den här riktade nyemissionen ger Hoylu den nödvändiga finansiella bufferten för att hantera vår förväntade fortsatta starka tillväxt under de kommande kvartalen” säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 december 2017, kl 08:57.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content