HOYLU GENOMFÖR RIKTAD KONVERTIBELEMISSION OM 10 MSEK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm den 24 februari 2020 – Årsstämman den 16 maj 2019 och extra bolagsstämma den 19 juli 2019 i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen (“Emissionsbemyndigandet”).

Bolaget kan idag meddela att styrelsen har beslutat idag att genomföra en riktad emission av konvertibler om 10 000 000 kronor till bolagets två huvudägare Alden AS och Fougner Invest AS. Alden AS och Fougner Invest AS har idag tecknat konvertibler för motsvarande ett värde om 5 miljoner kronor vardera.

Nedan framgår de huvudsakliga villkoren av den riktade emissionen.

– Det konvertibla lånet uppgår till totalt 10 000 000 kr, motsvarande 10 000 000 konvertibler (”Konvertiblerna”).

– Rätt att teckna Konvertibler i den riktade emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i Bolaget; Alden AS och Fougner Invest AS (”Investerarna”).

– Det konvertibla lånet löper ut 30 september 2020 och löper med en årlig ränta uppgående till 8 procent.

– Konvertiblerna ska medföra rätt att konvertera det konvertibla lånet inklusive upplupen ränta till aktier i bolaget med ett kvotvärde om cirka 0,082 kronor, till en konverteringskurs som är det lägsta av (i) 3,20 kronor eller (ii) ett belopp som motsvarar det pris som betalas för aktier vid en Kvalificerad Emission, dock aldrig lägre än 1 krona. Med Kvalificerad Emission avses en nyemission av aktier beslutad av bolagets styrelse eller bolagsstämma under perioden 1 mars – 1 augusti 2020, som tillför bolaget en total emissionslikvid om minst 15 000 000 kronor.

– Innehavaren av konvertibel ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget under en period från och med styrelsens emissionsbeslut till och med den 1 augusti 2020. Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 september 2020, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

– Vid full konvertering till en konverteringskurs SEK 3.20, kan konvertibelinnehavarna omvandla sina konvertibla lån om sammanlagt 10 000 000, inklusive ränta om högst 480 000 kronor till 3 275 000 nya aktier i Hoylu, vilket skulle tillföra bolaget 10 480 000 kronor och ett ökat aktiekapital om cirka 269 987,79 kronor. Det skulle medföra en utspädning för de befintliga aktieägarna om cirka 10,0 procent.

Syftet med den riktade emissionen av Konvertiblerna samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt och en riktad emission är väsentligen snabbare och mindre kostsam jämfört med en företrädesemission. Styrelsen gör bedömningen att en riktad emission av Konvertiblerna vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Konvertiblerna emitterade i den riktade emissionen kommer inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2020 kl 13:00 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content