Hoylu beslutar om riktad nyemission av aktier till ett värde av 15 miljoner kronor, riktad kvittningsemission, riktade konvertibelemissioner samt kallar till en extra bolagsstämma

Facebook
Twitter
LinkedIn

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har, med förbehåll för extra bolagsstämman godkännande, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 750 000 aktier med en teckningskurs på 4,00 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras 15 miljoner kronor före transaktionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen per aktie har fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som utförts av Bolagets finansiella rådgivare Norse Securities AS.

Den Riktade nyemissionen är villkorad av att minst 21 553 997,60 kronor av Bolagets utestående lån kvittas till nya aktier. Styrelsen har därför, utöver beslutet om den Riktade nyemissionen, beslutat om att genomföra en kvittningsemission om högst 6 657 801 nya aktier till en teckningskurs om 4,00 kronor (“Kvittningsemissionen”). Den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen är villkorade av godkännande av den extra bolagsstämman.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2019 har styrelsen beslutat att genomföra två riktade kvittningsemissioner av konvertibla skuldebrev till ett värde av sammanlagt 4 529 041 kronor (”Konvertibelemissionerna”). Den första Konvertibelemissionen uppgår till 2 191 875 kronor och kan konverteras till nya aktier till en kurs om 4,01 kronor. Den andra Konvertibelemissionen uppgår till 2 337 166 och kan konverteras till en kurs om 5,00 kronor. De konvertibla skuldebreven i Konvertibelemissionerna kan konverteras till nya aktier fram till och med 31 december 2019. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att ökas med cirka 83 596,05 genom utgivande av 1 014 035 nya aktier. Tillsammans med Kvittningsemissionen kommer Konvertibelemissionen stärka Bolagets balansräkning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka investerarbasen samt att tillföra bolaget strategiskt viktiga ägare. Vidare kan en riktad nyemission genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms de riktade nyemissionerna på föreslagna villkor vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Som framgår ovan är den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen villkorade av att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut. Under förutsättning att den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen godkänns av extra bolagsstämman kan dessa medföra en utspädning om högst cirka 41,18 procent av antalet aktier och högst cirka 41,18 procent av rösterna i Bolaget, baserat på antalet utestående aktier efter den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen. Vidare kan den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen medföra en ökning på antalet utestående aktier och röster med högst 10 407 801 från 14 865 711 till högst 25,273 512 och aktiekapitalet kan öka med högst cirka SEK 858 008,91 från SEK 1 225 514,64 till högst SEK 2 083 523,55.

Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras senare och kommer att innehålla styrelsens fullständiga beslut om den Riktade nyemissionen och Kvittningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.
www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hoylu i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande klockan 08:30 den 1 juli, 2019.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content