Hoylu AB:KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Facebook
Twitter
LinkedIn

PRESSMEDDELANDE 28/11/2018

 

Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381 (“Bolaget”) höll idag den 28 november 2018, kl. 14.00 extra bolagsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler på Gibraltargatan 7, Malmö.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets säte till Stockholms kommun samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier förändrat ska uppgå till lägst 8 250 000 och högst 33 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 10 000 000 kronor genom en emission av högst 2 000 000 konvertibler.

Rätt att teckna konvertibler ska, med företrädesrätt för aktieägarna, tillkomma samtliga personer som på avstämningsdagen den 5 december 2018 är registrerade som aktieägare i Bolaget, med undantag för de aktieägare som deltagit i den riktade emissionen av konvertibler som styrelsen i Bolaget offentliggjorde den 30 oktober 2018. Skälen för avvikelsen från företrädesrätten för de aktieägare som deltagit i den riktade emissionen är att styrelsen genom bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat att genomföra den riktade emissionen av konvertibler med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt till utvalda investerare, bland andra vissa av Bolagets aktieägare.

För varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen erhålls två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje en (1) unit innehåller en (1) konvertibel om ett nominellt värde om fem (5) kronor. Konvertibler som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas dem som tecknat konvertibler med stöd av uniträtter och tecknat ytterligare konvertibler utan stöd av uniträtter samt i andra hand till personer som anmält intresse att teckna konvertibler utan stöd av uniträtter.

Varje konvertibels nominella belopp ska uppgå till fem (5) kronor och samtliga konvertibler ska ha samma nominella belopp. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla förlagslånets nominella belopp. Teckningskursen för varje konvertibel ska uppgå till 5,00 kronor. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 7 december 2018 – 21 december 2018. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 8,00 procent. Konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med registrering av konvertiblerna hos Bolagsverket till och med 14 juni 2019, cirka två veckor innan konvertibellånets förfallodag den 30 juni 2019 och i den mån konvertering inte har skett dessförinnan, påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i Bolaget. Konverteringskursen ska motsvara 5,00 kronor per ny aktie.

Aktiekapitalet i Bolaget kan till följd av konvertering öka med högst cirka 164 878,04 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 aktier.

Fullständiga villkor för emission av konvertibler enligt ovan finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Mer information om emissionen kommer även finnas tillgängligt i det informationsmemorandum som Bolaget planerar offentliggöra den 30 november 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

 

Om Hoylu

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

 

För mer information besök:

www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Ticker: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Legal Advisor: MAQS 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content