Hoylu AB: Styrelsen i Hoylu AB (publ) har genom bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad emission

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styrelsen i Hoylu AB (publ) har genom bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad emission till vissa aktieägare av konvertibler om 5 mkr.

Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen (“Emissionsmyndigandet”). Emissionsbemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2018.

Styrelsen har den 19 februari 2019 med stöd av Emissionsbemyndigandet beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler till vissa aktieägare motsvarande 5 mkr (“Riktade Emissionen”).

De huvudsakliga villkoren i den Riktade Emissionen framgår nedan.
– Den Riktade Emissionen ska uppgå till ett totalt belopp om 5 000 000 kronor, där varje konvertibel har ett nominellt värde om fem (5) kronor.
– Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kronor per ny aktie, vilket motsvarar cirka 125 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq First North den 18 februari 2019.
– Vid en konvertering på 5,00 kronor kommer den Riktade Emissionen innebära att högst 1 000 000 aktier emitteras.
– Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta uppgående till 8 procent.
– Rätten att teckna konvertibler i den Riktade Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i Bolaget; Alden AS och Fougner Invest AS samt de icke-befintliga aktieägarna; Hortulan AS och Dukat AS.
– Ovan nämnda investerare har totalt sett investerat 5 000 000 kronor motsvarande totalt 1 000 000 konvertibler i Bolaget.
– Syftet med den Riktade Emissionen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Styrelsen gör bedömningen att den Riktade Emissionen vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Det Riktade Emissionen möjliggör att kunna tillföra Bolaget nytt kapital snabbare och billigare än genom en företrädesemission och bedöms tillsammans med ovan nämnda villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
– Konvertiblerna som emitteras genom den Riktade Emissionen planeras inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20:e februari 2019 kl. 08:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content