Hoylu AB: Styrelsen i Hoylu AB (publ) har genom bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad emission

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner kan vara tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen i Hoylu AB (publ) har genom bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad emission till vissa aktieägare av konvertibler om 10 mkr samt beslutat, villkorat av beslut från bolagsstämma, att genomföra en reparationsemission av konvertibler med företrädesrätt för övriga aktieägare om högst 10 mkr

Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget“) beslutade den 16 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen (“Emissionsmyndigandet“). Emissionsbemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2018.

Styrelsen har den 29 oktober 2018 med stöd av Emissionsbemyndigandet beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler till vissa aktieägare motsvarande 10 mkr (“Riktade Emissionen“). Styrelsen har därutöver beslutat att genomföra en efterföljande emission av konvertibler med företrädesrätt för samtliga aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen om högst 10 mkr för att reparera den potentiella utspädningseffekten för övriga aktieägare som uppkommer genom den Riktade Emissionen (“Reparationsemissionen“). Beslutet om Reparationsemissionen är villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. En eventuell konvertering av konvertiblerna till aktier i Bolaget till följd av Reparationsemissionen ryms därutöver inte inom Bolagets nuvarande gränser i bolagsordningen för aktier. Styrelsens beslut är därför även villkorat av extra bolagsstämmas beslut om utökning av gränserna för antalet aktier i Bolagets befintliga bolagsordning. Styrelsen kommer kalla till extra bolagsstämma genom separat pressmeddelande.   

De huvudsakliga villkoren i den Riktade Emissionen framgår nedan. 

 • Den Riktade Emissionen ska uppgå till ett totalt belopp om 10 000 000 kronor, där varje konvertibel har ett nominellt värde om fem (5) kronor.  
   
 • Konverteringskuren ska uppgå till 5,00 kronor per ny aktie, vilket motsvarar cirka 100 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq First North den 29 oktober 2018.
   
 • Vid en konvertering på 5,00 kronor kommer den Riktade Emissionen innebära att högst 2 000 000 aktier emitteras.
   
 • Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta uppgående till 8 procent.
   
 • Rätten att teckna konvertibler i den Riktade Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i Bolaget; Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS och Skadi AS samt de icke-befintliga aktieägarna; Capmate AB och Dukat AS.
   
 • Ovan nämnda investerare har totalt sett investerat 10 000 000 kronor motsvarande totalt 2 000 000 konvertibler i Bolaget.
   
 • Syftet med den Riktade Emissionen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Styrelsen gör bedömningen att den Riktade Emissionen vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Det Riktade Emissionen möjliggör att kunna tillföra Bolaget nytt kapital snabbare och billigare än genom en företrädesemission och bedöms tillsammans med ovan nämnda villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
   
 • Konvertiblerna som emitteras genom den Riktade Emissionen planeras inte bli föremål för handel.

 

De huvudsakliga villkoren i Reparationsemissionen framgår nedan.

 • Reparationsemissionen ska uppgå till ett totalt belopp om högst 10 000 000 kronor, där varje konvertibel har ett nominellt värde om fem (5) kronor.   
   
 • Konverteringskuren ska uppgå till 5,00 kronor per ny aktie vilket motsvarar cirka 100 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq First North den 29 oktober 2018.
   
 • Vid en konvertering på 5,00 kronor kommer Reparationsemissionen innebära att högst 2 000 000 aktier emitteras.
   
 • Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta uppgående till 8 procent.
   
 • Den som på avstämningsdagen den 5 december 2018 är registrerad som aktieägare i Hoylu, med undantag för nedan uppräknade aktieägare, äger rätt att med företräde teckna konvertibler i Reparationsemissionen. För varje innehavd aktie i Bolaget erhålls två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje en (1) unit innehåller en (1) konvertibel om ett nominellt värde om fem (5) kronor. Konvertibler som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas dem som tecknat konvertibler med stöd av uniträtter och tecknat ytterligare konvertibler utan stöd av uniträtter samt i andra hand till personer som anmält intresse att teckna konvertibler utan stöd av uniträtter. Aktieägarna Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS och Skadi AS äger till följd av sitt deltagande i den Riktade Emissionen inte rätt att delta i Reparationsemissionen genom nyttjande av sina respektive uniträtter.
   
 • Syftet med Reparationsemissionen samt avvikelsen från ovan nämnda aktieägares företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt samt att minimera den potentiella utspädningseffekten vid konvertering till aktier till följd av den Riktade Emissionen. Styrelsen gör bedömningen att genomförandet av den Riktade Emissionen och Reparationsemissionen vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla ytterligare finansiering på.
   
 • Konvertiblerna som emitteras genom Reparationsemissionen planeras inte bli föremål för handel.

Tidplan Reparationsemissionen 
29 november 2018                                                 Beräknat datum för offentliggörande av investerarmemorandum
3 december 2018                                                    Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i Reparationsemissionen
4 december 2018                                                   Första dag för handel i aktien utan rätt att delta i Reparationsemissionen
5 december 2018                                                   Avstämningsdag för deltagande i Reparationsemissionen
7 – 21 december 2018                                           Teckningsperiod
28 december 2018                                                  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Reparationsemissionen

Aktier och aktiekapital
Efter genomförande av den Riktade Emissionen och full teckning i Reparationsemissionen och om samtliga konvertibler under respektive emission konverteras till aktier kommer 4 000 000 aktier att emitteras till en kurs om 5,00 kronor. Det innebär att Bolagets aktiekapital kommer öka med cirka 329 756,08 kronor.

Utspädningseffekt
Efter konvertering till aktier av konvertibler emitterade i den Riktade Emissionen kommer innehavet i Bolaget för de befintliga aktieägare som inte deltagit i emissionen att spädas ut med cirka 11,86 procent av det totala kapitalet och röster i relation till det registrerade antalet aktier och aktiekapital i Bolaget per dagen för offentliggörande av pressmeddelandet.

Efter konvertering till aktier av konvertibler emitterade i Reparationsemissionen kommer innehavet i Bolaget för de aktieägare som inte deltagit i någon av emissionerna att spädas ut med 10,60 procent av det totala kapitalet och röster i relation till det registrerade antalet aktier och aktiekapital i Bolaget per dagen för offentliggörande av pressmeddelandet.

Prospekt/investerarmemorandum
Prospektkraven ställer inga krav på Bolaget att upprätta och publicera ett prospekt med anledning av genomförande av den Riktade Emissionen och Reparationsemissionen. Bolaget kommer däremot att upprätta ett investerarmemorandum som Bolaget förväntas offentliggöra omkring den 29 november 2018.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå biträder Bolaget i samband med genomförandet av den Riktade Emissionen och Reparationsemissionen och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med genomförandet av Reparationsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök:
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 20:00 (CET).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Hoylu. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Hoylu kommer endast ske genom det informationsmemorandum som Hoylu planerar att offentligöra den 29 november 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Hoylu har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act“) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner kan vara tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content