Hoylu AB: Styrelsen i Hoylu AB (publ) avser genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev uppgående till 15,25 Mkr

Facebook
Twitter
LinkedIn


Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen (“Emissionsmyndigandet”). Emissionsbemyndigandet har ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget kan idag meddela att styrelsen avser fatta beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev så snart Emissionsbemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket. De huvudsakliga villkoren i den planerade emission framgår nedan. 

·  Den planerade emissionen ska uppgå till ett totalt belopp om 15 250 000 kr.

·  Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kr per ny aktie vilket motsvarar cirka 95,2 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq First North den 28 maj 2018. Konverteringskursen baserades på den genomsnittliga handelskursen den 28 maj 2018.

·  Vid en konvertering på 5,00 kr kommer planerade lånet innebära att högst 3 050 000 aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17 procent av det nuvarande kapitalet och rösterna i Bolaget.

·  Det konvertibla lånet ska löpa på åtta månader med en årlig ränta uppgående till 8 procent.

·  Rätten att teckna de konvertibla skuldebreven som styrelsen avser emittera ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alden AS, Fougner Invest AS, Nakajima Investments LLC, Modelio Equity AB, Pine AS, Camelback Holding AS, Camelback Eiendom AS, Gerhard Dal, Eslom Capital AB, Hering AS, och Onetwo3 AS.

·  Syftet med den planerade emissionen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Styrelsen gör bedömningen att en riktad emission av konvertibla skuldebrev vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. De konvertibla skuldebreven planeras inte bli föremål för handel.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök:
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 08:45 (CEST).

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content