Hoylu AB redovisar utfallet i företrädesemissionen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Hoylu AB redovisar utfallet i företrädesemissionen

Rättelse: I första stycket har antalet tecknade aktier rättats till 692 292 (tidigare angavs 962 292).

Under teckningsperioden i Hoylu AB:s företrädesemission, som avslutades den 31 januari 2020, har 692 292 aktier tecknats vilket motsvarar cirka 16,22 procent av det högsta antalet aktier i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget 2 215 334,40 kronor före emissionskostnader. I företrädesemissionen har 393 762 aktier, motsvarande cirka 9,22 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter och 298 530 aktier, motsvarande cirka 6,99 procent av företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen har tilldelat tecknade aktier. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare eller förvaltare. Tilldelade aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på utsänd avräkningsnota.

Styrelsen har beslutat att 36 075 tecknade aktier, motsvarande ett belopp om 115 440 kronor, ska kunna betalas genom kvittning av fordran mot bolaget.

Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 57 071,87 kronor, från cirka 2 272 332,89 kronor till cirka 2 329 404,77 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 692 292 aktier från 27 563 803 aktier till 28 256 095 aktier, när företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 februari 2020 kl 13:45 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content