Hoylu AB publicerar delårsrapport för januari – september 2017

Facebook
Twitter
LinkedIn


Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – september 2017 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Hoylus prioritet under kvartalet var att etablera partnerskap med hårdvaruföretag och återförsäljare för att positionera Hoylu för stark tillväxt under de kommande åren. Vi förväntar oss en positiv trend mot lönsamhet i slutet av året och vi är i slutliga förhandlingar om större erbjudanden som kan påskynda denna utveckling” säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2017 (januari – september 2017)
 – Omsättningen för de första nio månaderna uppgick till 15.8 miljoner SEK
 – Bruttomarginal var 69%
 – Rörelseförlust, förutom kostnader relaterade till IPO, uppgick till 15,2 miljoner SEK
 – Resultat efter skatt uppgick till -18,0 miljoner SEK
 – Resultatet per aktie uppgick till -2,05 SEK

TREDJE KVARTALET 2017 (juli – september 2017)
 – Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 5,9 miljoner SEK (Q2 SEK 8.0M)
 – Bruttomarginal var 67% (Q2 69%)
 – Rörelseförlusten uppgick till 6,8 miljoner SEK (Q2 SEK -4.9M)
 – Resultat efter skatt uppgick till -7,1 miljoner SEK (Q2 SEK -4.9M)
 – Resultatet per aktie uppgick till -0,70 SEK (Q2 SEK -0.60)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2017, kl 08.30.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content