Hoylu AB publicerar delårsrapport för januari – mars 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn


Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – mars 2018 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Vårt fokus på stora digitala arbetsytor, affärs- och teknikprocesser och närsomhelst-samarbete börjar löna sig. Som exempel hade vi för ett år sedan två kunder inom byggnadsindustrin. I slutet av detta kvartal hade antalet växt till elva aktiva kunder och vi hade fjorton pågående affärsmöjligheter och långt över hundra aktiva leads inom samma industri. Vi såg också en fortsatt stark tillväxt inom utbildningssektorn som stod för mer än 20% av alla aktiva affärsmöjligheter.  Introduktionsprocessen och utbildning av återförsäljare och partners har utvecklats framgångsrikt och kommer att bidra till tillväxten under de kommande kvartalen. Våra partnerskap med LG och NEC har under första kvartalet genererat mängder av potentiella nya kunder och leads men färre slutna avtal än vår förhoppning av samma skäl som nämnts ovan. Våra gemensamma marknadsaktiviteter i Europa och USA samt en större säljkår har resulterat i mer än sextio aktiva affärsmöjligheter med stora globala företag i slutet av Q1.” säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

KOMMENTARER TILL RESULTATET
·    Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 5,3 MSEK (2,0)
·    Bruttomarginalen var 72% (80)
·    Rörelseförlusten uppgick till 8,2 MSEK (6,0)
·    Resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (-6,0)
·    Resultatet per aktie uppgick till -0,69 SEK (-0,74)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content