HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 23 augusti 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – juni 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Intäkterna under andra kvartalet reflekterade inte den ökade närvaron, det visade intresset och dem ökade aktiviteterna som vi såg hos våra största kunder. Höjdpunkten under kvartalet var avtalet som tecknades med Holland America Line som innehöll mjukvaror, underhåll, service och support. Ordervärdet uppgår till 25 miljoner kronor som löper och levereras över en 3-årsperiod samt faktureras månadsvis under samma 3-årsperiod.” says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby.

FÖRSTA HALVÅRET 2019
– Omsättningen för det första halvåret var SEK 12,7 (11,4)
– Bruttomarginal var 69 % (70)
– EBITDA för det första halvåret var MSEK 17,7 (-16,3)
– Rörelseförlusten uppgick till MSEK -19,7 (-16,7)
– Resultat per akite var SEK -1,33 (-1,14)

ANDRA KVARTALET 2019
– Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (5,3)
– Bruttomarginal 68 % (70)
– EBITDA för det andra kvartalet uppgick till MSEK -6,5 (-6,7) *
– Rörelseförlusten uppgick till MSEK -8,0 (-8,1) *
– Resultat efter skatt uppgick till MSEK -11,2 (-8,3)
– Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,56)

* Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1, Beloppets storlek framstår som orimligt högt och Hoylu avser överklaga hos Förvaltningsrätten.

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 aug 2019 kl. 08:30 CEST.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content