Hoylu AB publicerar delårsrapport för januari – juni 2017

Facebook
Twitter
LinkedIn


Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – juni 2017 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (januari – juni 2017)
 – Omsättningen för det första halvåret uppgick till 9,9 miljoner SEK
 – Bruttomarginal var 71%
 – Rörelseförlust, förutom kostnader relaterade till IPO uppgick till 8,4 miljoner SEK
 – Resultat efter skatt uppgick till -10,9 miljoner SEK
 – Resultatet per aktie uppgick till -1,35 SEK

ANDRA KVARTALET 2017 (april – juni 2017)
 – Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 8,0 miljoner SEK, en förbättring med över 300% jämfört med första kvartalet
 – Bruttomarginal var 69%
 – Rörelseförlusten uppgick till 4,9 miljoner SEK
 – Resultat efter skatt uppgick till -4,9 miljoner SEK
 – Resultatet per aktie uppgick till -0,60 SEK

Klicka här för att ladda ner Hoylu AB delårsrapport för januari – juni 2017.


Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017, kl 08.30.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content