HOYLU AB (publ) Styrelsen i Hoylu beslutar om en företrädesemission om cirka 13,7 miljoner kronor och genomför en riktad nyemission av aktier om 6,25 miljoner kronor

Facebook
Twitter
LinkedIn

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Hoylu beslutar om en företrädesemission om cirka 13,7 miljoner kronor och genomför en riktad nyemission av aktier om 6,25 miljoner kronor

Styrelsen i Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 13,7 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Styrelsen har idag även beslutat om, och genomfört, en riktad nyemission av aktier om 6,25 miljoner kronor till Alden AS, Fougner Invest AS, Helling Invest AS och Magnus Tvenge.

Likviden från emissionerna ska huvudsakligen användas för att öka Bolagets rörelsekapital.

Sammanfattning

  • Styrelsen har beslutat om en Företrädesemission innebärandes att högst 4 268 446 aktier kan emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. Genom företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner kronor.
  • Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen är den 15 januari 2020.
  • Styrelsen har idag även beslutat om och genomfört en riktad nyemission av aktier om totalt högst 1 953 125 aktier till aktieägarna Alden AS, som tecknat 625 000 aktier, och Fougner Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, Helling Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, och Magnus Tvenge, som tecknat 78 125 aktier, till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. Betalning för tecknade aktier i den riktade nyemissionen får ske kontant eller genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget.
  • Likviden från emissionerna ska huvudsakligen användas för att öka Bolagets rörelsekapital.
  • Eftersom Företrädesemissionen syftar till att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna nyemitterade aktier till samma teckningskurs som i den riktade emissionen har Bolaget inte upphandlat garantiåtaganden eller inhämtat teckningsåtaganden avseende Företrädesemissionen.

Motivet till emissionerna

Syftet med den riktade nyemissionen av aktier samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att omedelbart tillföra Bolaget rörelsekapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt. En riktad emission åstadkommer detta väsentligt snabbare och till en mindre kostnad jämfört med en företrädesemission. Styrelsen gör bedömningen att en riktad nyemission av aktier vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla denna finansiering.

Företrädesemissionen genomförs för att, vid sidan av ovan nämnda syften, ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna nyemitterade aktier till samma teckningskurs som i den riktade nyemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen och tidplan

Generellt

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst cirka 351 887 kronor genom nyemission av högst 4 268 446 aktier. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 15 januari 2020.

Teckningskursen är 3,20 kronor per ny aktie. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 17 januari 2020 – 31 januari 2020. Genom företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner kronor (exklusive emissionskostnader).

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 14,3  procent efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängligt innan teckningstiden inleds.

Indikativ tidplan

13 januari 2020 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
14 januari 2020 Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
15 januari 2020 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
17 januari 2020 – 29 januari 2020 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
17 januari 2020 – 31 januari 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen

Villkor för den riktade nyemissionen

Styrelsens beslut om den riktade nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 161 013,71 kronor genom nyemission av 1 953 125 aktier. Aktierna har tecknats av aktieägarna Alden AS, som tecknat 625 000 aktier, och Fougner Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, Helling Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, och Magnus Tvenge, som tecknat 78 125 aktier.

Teckningskursen är 3,20 kronor per ny aktie.Tecknade aktier ska betalas, kontant eller genom kvittning, senast den 10 januari 2020.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att Bolaget är i omedelbart behov av rörelsekapital.Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan Bolaget och tecknarna, och anses motsvara aktiens marknadsvärde.

Den riktade emissionen innebär en utspädning av befintliga aktieägares innehav om cirka 7,1 procent, efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu AB

Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök:
www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 22:45 CET.


Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content