Hoylu AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Facebook
Twitter
LinkedIn

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) har hållits i bolagets lokaler i Malmö den 7 september 2017.

 

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren CeWi Invest AS förslag om riktad nyemission till bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter samt beslut om implementering av ett aktierelaterat incitamentprogram.

 

Villkoren för den riktade nyemissionen i korthet

·       Emissionen innebär att högst 1 000 000 aktier emitteras. Rätten att teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets anställda, konsulter samt styrelseledamöter.

 

· Teckningskursen för aktierna ska uppgå till 100 procent av den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie mellan den 24 augusti 2017 och den 6 september 2017.

 

· Respektive tecknare ska teckna aktier till ett värde motsvarande minst 20 000 kronor och maximalt 500 000 kronor (“Investeringsbeloppet”). Om det sammanlagda värdet av samtliga aktietecknares Investeringsbelopp motsvarar mer än 1 000 000 aktier ska de 1 000 000 aktierna fördelas pro-rata mellan aktietecknarna i förhållande till värdet av deras respektive Investeringsbelopp.

 

· Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att de nya aktierna ska användas som en del av ett incitamentsprogram riktat till bolagets anställda, konsulter samt styrelseledamöter. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för de inbjudna avseende möjligheter och risk i bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar Bolagets målsättning att åstadkomma lönsam tillväxt och långsiktiga utveckling.

 

Villkoren för det aktierelaterade incitamentsprogrammet i korthet

·       Det aktierelaterade incitamentsprogrammet i form av syntetiska optioner riktar sig till bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter.

 

·       Tilldelning av syntetiska optioner förutsätter att mottagaren har tecknat sig för aktier i den riktade nyemissionen och lösenpriset för de syntetiska optionerna är 200 procent av teckningskursen i nyemissionen. De syntetiska optionerna ger innehavaren rätt till en kontant ersättning motsvarande hur mycket marknadsvärdet för bolagets aktie den 30 september 2020 överstiger lösenpriset.

 

·       För varje tecknad och betald aktie som en deltagare av Incitamentsprogrammet har tilldelats vid Nyemissionen ska deltagaren tilldelas två (2) syntetiska optioner. För varje tecknad och betald aktie tilldelas tecknaren två (2) syntetiska optioner och för varje tecknad och varje aktie som bolagets VD har tecknat och betalt i nyemissionen, ska bolagets VD tilldelas fyra (4) syntetiska optioner.

 

Aktieägaren CeWi Invest AS fullständiga förslag till besluten ovan har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.hoylu.com.

 

Ytterligare frågor:

Stein Revelsby, CEO +1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO +1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.com

Denna information är sådan som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017, klockan 17:00.

 

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content