Hoylu AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn


Resultatdisposition m.m.
Vid årsstämma i Hoylu AB (publ) idag, den 16 maj 2018, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelseledamöterna Mats Andersson, Stein Revelsby och Jon Ullmark. Mats Andersson omvaldes som styrelsens ordförande.

Som ny styrelseledamot valdes Ian Sandmæl som ersätter Anna Anderberg som avböjt omval. Ian Sandmæl, född 1974, är medgrudandare och VD i Work, en konsultfirma inom produktdesign baserad i Oslo. Ian har en kandidatexamen i produktdesign från Art Center College, Pasadena, Kalifornien. Ian har tidigare anställd på IDEO i San Francisco där han arbetade med stora internationella klienter såsom Microsoft samt Procter & Gamle.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Stein Revelsby (tillika verkställande direktör), varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändrades från nuvarande från nuvarande lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor samt gränserna för antalet aktier ändrades från ändras från nuvarande lägst 4 225 000 och högst 16 900 000 till lägst 6 422 000 och högst 25 688 000.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade vidare om införande av ett teckningsoptionsprogram. Rätten att delta i teckningsoptionsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare i bolaget eller dess dotterbolag. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen efter tre år.

För att möjliggöra leverans av teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogrammet beslutade stämman även att riktad emission av högst 376 546  teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 376 546 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,47 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Personaloptionsprogram
Stämman beslutade vidare om införande av ett personaloptionsprogram genom utgivande av högst 3 095 404. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet ska tillkomma bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare samt vissa anställda och långtidskonsulter i bolaget eller dess dotterbolag. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

För att möjliggöra leverans av leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman även att riktad emission av högst 3 095 404  teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 3 095 404 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17,23 procent av bolagets aktiekapital och röster.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök:
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content