Hoylu AB: Kallelse till Årsstämma i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381 (“Bolaget“) håller årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018;
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Hoylu AB, Tunnbindaregatan 37 C, 602 21 Norrköping, via e-post till bolagsstamma@box2129.temp.domains eller per telefon 040-170 600 under kontorstid, senast onsdagen den 9 maj 2018, helst före kl. 12.00. 

Vid anmälan ska uppges namn/firma och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 9 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Öppnande av årsstämman

2.      Val av ordförande vid årsstämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två protokolljusterare

5.      Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6.      Godkännande av dagordning

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Beslut om:

            a.      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

            b.      dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

            c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.      Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10.   Val av styrelse och revisor

11.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12.   Beslut om ändring av bolagsordningen

13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

14.   Beslut om a) införande av nytt teckningsoptionsprogram, genom b) riktad emission av teckningsoptioner, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

15.   Beslut om a) införande av nytt personaloptionsprogram, genom b) riktad emission av teckningsoptioner, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

16.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

17.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Mats Andersson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 8 b)

Till årsstämmans förfogande står årets resultat om -9 052 311 kronor, Bolagets balanserade vinstmedel om 0 kronor samt överkursfond om 39 108 135 kronor, totalt 30 055 824 kronor.

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel om 30 055 824 kronor överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Stein Revelsby (tillika verkställande direktör), totalt 550 000 kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat uppgå till fyra, utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utser det registrerade revisionsbolaget Deloitte till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.  

Ersättningsnivån och ersättningsstrukturen ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och hälsoplaner, övriga förmåner samt uppsägningsvillkor och avgångsvederlag. Ersättning kan även innefatta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Den rörliga ersättningen varierar för respektive ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska primärt sättas i relation till Bolagets budget och får inte överstiga 50 procent av respektive ledande befattningshavares fasta lön. För den verkställande direktören gäller dock att den rörliga ersättningen inte får överstiga 75 procent av den fasta lönen.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

“Aktiekapitalet ska vara lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 760,000 and no more than SEK 3,040,000.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 4 225 000 och högst 16 900 000 till lägst 6 422 000 och högst 25 688 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

“Antal aktier ska vara lägst 6 422 000 och högst 25 688 000.
The number of shares shall be no fewer than 6,422,000 and no more than 25,688,000.”

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämman, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.     

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställa m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om a) införande av nytt teckningsoptionsprogram, genom b) riktad emission av teckningsoptioner, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag (“Teckningsoptionsprogram 2018“) i enlighet med vad som framgår under a) nedan. 

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Teckningsoptionsprogram 2018 föreslår styrelsen även att bolagsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut införande av Teckningsoptionsprogram 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2018 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Teckningsoptionsprogram 2018 ska omfatta maximalt 376 546 teckningsoptioner.
 • Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner mot betalning av teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Lösenpriset som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. För det fall optionsinnehavaren erhållit s.k. syntetiska optioner av Bolaget ska betalning i första hand ske genom att den nettofordran – d.v.s. med avdrag för tillämpliga skatter – som Bolaget vid tidpunkten för teckning är skyldigt att utge till optionshavaren med anledning av de syntetiska optionerna i sin helhet kvittas mot betalningen för ny aktie i Bolaget.
 • Teckningsoptionsprogrammet ska kunna erbjudas till ledande befattningshavare i Bolaget eller dess dotterbolag per den 31 december 2018. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
 1. Verkställande direktören
Högst 0 teckningsoptioner
 1. Ledande befattningshavare
Högst 376 546 teckningsoptioner
 1. Övriga anställda
Högst 0 teckningsoptioner
 1. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen efter tre år.
 2. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Teckningsoptionsprogram 2018 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 376 546 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av det av Bolaget helägda dotterbolaget Hoylu Intressenter AB, org. nr 559116-2606 (“Dotterbolaget“). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2018.
 2. Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2018.  
 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning. För det fall optionsinnehavaren erhållit s.k. syntetiska optioner av Bolaget ska betalning i första hand ske genom att den nettofordran – d.v.s. med avdrag för tillämpliga skatter – som Bolaget vid tidpunkten för teckning är skyldigt att utge till optionshavaren med anledning av de syntetiska optionerna i sin helhet kvittas mot betalningen för ny aktie i Bolaget.
 5. Teckningskursen som varje teckningsoption ger rätt att teckna aktier till ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 376 546 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,47 procent av Bolagets aktiekapital och röster.
 7. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018. Överlåtelse från Dotterbolaget till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018 ska ske mot ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Betalning för aktie ska kunna ske kontant eller genom kvittning.

Övrig information om Teckningsoptionsprogram 2018

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2018 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget och dess dotterbolag att behålla och rekrytera nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2018 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2018. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2018 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 376 546 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,47 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2018 föreslår styrelsen enligt punkt 15 nedan att bolagsstämman även ska besluta om att införa ett personaloptionsprogram. I anslutning till personaloptionsprogrammet kommer maximalt totalt 3 095 404 teckningsoptioner att utges. Om alla teckningsoptioner som kan utges i anslutning till personaloptionsprogrammet och Teckningsoptionsprogram 2018 utnyttjas kommer totalt 3 471 950 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,93 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om a) införande av nytt personaloptionsprogram, genom b) riktad emission av teckningsoptioner, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om inrättande av ett personaloptionsprogram för vissa anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag (“Personaloptionsprogram 2018“) i enlighet med vad som framgår under a) nedan.  

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2018 föreslår styrelsen även att bolagsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut införande av Personaloptionsprogram 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2018 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Personaloptionsprogram 2018 ska omfatta maximalt 3 095 404 personaloptioner.
 • Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 • Personaloptionsprogrammet ska kunna erbjudas till anställda och vissa konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag per den 31 december 2018. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
 1. Verkställande direktören
Högst 575 900 personaloptioner
 1. Ledande befattningshavare
Högst 1 425 876 personaloptioner
 1. Övriga anställda
Högst 414 120 personaloptioner
 1. Långtidskonsulter
Högst 679 508 personaloptioner
 1. Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2018 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 december 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 2. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre år enligt följande:
  1. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2019;
  2. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2020; och
  3. 1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 december 2021.
 3. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.
 4. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. En förutsättning för tilldelning av personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2018 ska vara att deltagaren frånsäger alla nuvarande och framtida rättigheter kopplade till eventuella s.k. syntetiska optioner som deltagaren har erhållit av Bolaget.          
 5. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 6. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 1 januari 2022 till den 31 mars 2022.
 7. Deltagande i Personaloptionsprogram 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 8. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2018 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.
 9. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2018 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 3 095 404 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Dotterbolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Personaloptionsprogram 2018.
 2. Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 3. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2018.
 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 11 maj 2018 till och med den 15 maj 2018; och (ii) 10,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för ny aktie i Bolaget kan ske kontant eller genom kvittning.
 5. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 3 095 404 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17,23 procent av Bolagets aktiekapital och röster.
 7. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2018 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt a) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2018.  

Övrig information om Personaloptionsprogram 2018

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2018 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget och dess dotterbolag att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget. Genom Personaloptionsprogram 2018 möjliggörs vidare ett utbyte av utgivna syntetiska optionerna till personaloptioner, vilket förväntas ha en positiv effekt på Bolagets likviditet och soliditet.        

Förslaget har beretts av Bolagets styrelse. Stein Revelsby, som är verkställande direktör och styrelseledamot i Bolaget, har inte deltagit i utarbetandet av förslaget.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2018 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 865 711 utestående aktier representerande totalt 14 865 711 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 12 och 13 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Årsstämmans beslut avseende punkten 14 och 15 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar, finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

                                                                

Malmö i april 2018

Hoylu AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu

Hoylu levererar innovativa lösningar som ger globala team möjligheten att planera, skapa och dela information som kommer att berika användarupplevelsen i det virtuella kontoret. Hoylu Suite levererar en omfattande uppsättning personliga digitala arbetsytor för att möjliggöra för team på olika platser, på vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare i stora industrier, inklusive teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, tillverkning, grafisk design och många fler.

För mer information besök

www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Ticker symbol: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

 

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 17 april, kl 17:25

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content