Hoylu AB: HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn


Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – september 2018 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Efter att ha mött de säkerhetskrav som våra största kunder ställer skiftar vi nu fokus mot att växa antalet SaaS-användare (Software as a Service). Kunderna kan nu använda Azure Active Directory till att autentisera användare inom sin domän så att de automatiskt kommer åt Hoylus Connected Workspaces(TM), vilket skapar en snabbare och enklare användarupplevelse som kundernas IT-avdelningar enkelt kan implementera och sköta.” säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018 (januari – september 2018)
–    Omsättningen för de första nio månaderna var 20,4 MSEK (15,8)
–    Bruttomarginalen var 69% (69)
–    Rörelseförlusten var 22,0 MSEK (17,7)
–    Resultat efter skatt uppgick till -22,9 MSEK (-18,0)
–    Resultat per aktie var -1,57 SEK (-2,05)
–   
TREDJE KVARTALET 2018 (juli – september 2018)
–    Omsättningen för det tredje kvartalet var 9,0 MSEK (5,9)
–    Bruttomarginalen var 67% (67)
–    Rörelseförlusten var 5,7 MSEK (6,8)
–    Resultat efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-7,1)
–    Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,70)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök:  www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content