Hoylu AB: Hoylu AB (publ) har genomfört emission av konvertibla skuldebrev uppgående till 5 Mkr samt genomfört en riktad nyemission om aktier om 6 Mkr

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 16 maj 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission av 1,714,286 aktier till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie (“Nyemissionen”) samt emission av konvertibla skuldebrev om 5,000,000 kr.

Genom Nyemissionen tillförs Hoylu 6 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har bestämts till ett marknadsvärde för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande. Tecknarna i Nyemissionen utgjordes av Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap.,  Oscar Molse,  Peter Ferm,  Consentia Group,  Satoshi Nakajima och Pollex AS. Nyemissionen syftade till att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra nya aktieägare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Hoylu ökar från 8 600 000 (efter registrering av Bolagets senaste nyemission) till 10 314 286 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 708 976 kronor (efter registrering av Bolagets senaste nyemission) till 850 232 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 17 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Hoylu.

Konvertiblerna löper på 18 månader med en årlig ränta om 12 %. Konverteringskursen är satt till 5,50 kr per ny aktie vilket motsvarar cirka 143 procent av Hoylus stängningskurs på Nasdaq First North den 9 juni 2017. Lånet kan medföra en utspädning om 8 procent av kapitalet vid konvertering på 5,50 kronor. Konvertiblerna har tecknats av Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen,  Modelio,  Leevest Cap., Oscar Molse,  Peter Ferm och Consentia Group.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på marknadsmässiga villkor. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att Bolaget gör bedömningen att en riktad emission av konvertibler vid detta tillfälle bedömts vara det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Konvertibeln kommer inte att vara föremål för handel.

                                                                                 

Malmö 12 juni 2017

Styrelsen för Hoylu AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post kw@hoylu.com    Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 09:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content