Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 5 mkr

Facebook
Twitter
LinkedIn

Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen (“Emissionsbemyndigandet”). Emissionsbemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2018.

Bolaget kan idag meddela att styrelsen den 7 maj 2019 har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt nedan villkor och att den riktade emissionen är fulltecknad.

Nedan framgår de huvudsakliga villkoren av den riktade emissionen.

· Det konvertibla lånet uppgår till totalt 5 000 000 kr, motsvarande 5 000 000 konvertibler (”Konvertiblerna”).

· Rätt att teckna Konvertibler i den riktade emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i Bolaget; Alden AS och Fougner Invest AS samt den icke-befintliga aktieägaren; Hortulan AS (”Investerarna”).

· Det konvertibla lånet löper ut 7 maj 2020 och löper med en årlig ränta uppgående till 8 procent.

· Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kr per ny aktie, vilket motsvarar cirka 125 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq Stockholm First North den 6 maj 2019.

· För varje Konvertibel om 5,00 kronor som tecknats ska Investerarna tilldelas en teckningsoption med rätt att förvärva en (1) aktie i Hoylu för SEK 5,00 (“Teckningsoption”). Rätten att utöva Teckningsoptionen löper ut tolv månader från dagen för utställandet. Konvertibel och Teckningsoption benämns gemensamt till ”Units”.

· Vid en konvertering av Konvertibler och nyttjande av Teckningsoptioner i relation till den riktade emissionen kommer högst 2 000 000 aktier att emitteras.

· Syftet med den riktade emissionen av Units samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Styrelsen gör bedömningen att en riktad emission av Konvertibler och Teckningsoptioner vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Units emitterade i den riktade emissionen kommer inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:45 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content