Bulletin from the Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma hölls idag den 17 juli 2019 i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med kontant betalning

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 1 juli 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännanden. Teckning av de nya aktierna ägde rum den 1 juli 2019. Betalning för tilldelade aktier erlades kontant den 3 juli 2019. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission. De nya aktiernas emitterades till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarade ett beräknat marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Bolagets aktiekapital ökas genom nyemissionen med 309 146,3233746 kronor genom utgivande av 3 750 000 aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier genom kvittning

Extra bolagsstämman har idag även beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission genom kvittning. Teckning av nya aktier ägde rum den 1 juli 2019 och rätten att teckna de nyemitterade aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkom på förhand vidtalade fordringsägare. De nya aktierna emitterades till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarade ett beräknat marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Betalning för tilldelade aktier ägde rum genom kvittning den 1 juli 2019. Bolagets aktiekapital ökas genom nyemissionen med 527 194,8124123 kronor genom utgivande av 6 394 967 nya aktier.

Ändring av Personaloptionsprogram 2019

Stämman beslutade om att ändra villkoren av årsstämman 2019 antagna Personaloptionsprogrammet.

Ändringarna medför att Personaloptionsprogrammet kommer att utökas med ytterligare 1 000 000 teckningsoptioner vilket gör att Personaloptionsprogrammet 2019 kommer totalt uppgå till 3 500 000 teckningsoptioner.

Nyemission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt det ändrade Personaloptionsprogrammet beslutades att vederlagsfritt emittera 1 000 000 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Hoylu Intressenter AB.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade även att godkänna överlåtelser av de tillkommande teckningsoptionerna inom ramen för Personaloptionsprogram 2019 från Hoylu Intressenter AB till deltagare i Personaloptionsprogram 2019.

Bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande stämman med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman och transaktionerna i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen som framgår av respektive pressmeddelande som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 20:15 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content