HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT UTÖKA SIN VERKSAMHET INOM BYGGNADSINDUSTRIN

Stockholm, Sverige, 7:e aUG 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från en ny kund inom byggsektorn i USA, Arden Engineering. Ordervärdet är 375 000 SEK.

”Visuellt samarbete är ett bättre sätt att rikta och samtidigt engagera team. Den enkla användningen av Hoylu’s produkter har visat sig fördelaktig inom AEC industrin och denna order är ett ytterligare exempel. En fantastisk användarupplevelse är nödvändig för att hantera övergången från analog till digital för att uppnå ökad produktivitet” sa Stein Revelsby VD Hoylu.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

Bulletin from the Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma hölls idag den 17 juli 2019 i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med kontant betalning

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 1 juli 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännanden. Teckning av de nya aktierna ägde rum den 1 juli 2019. Betalning för tilldelade aktier erlades kontant den 3 juli 2019. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission. De nya aktiernas emitterades till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarade ett beräknat marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Bolagets aktiekapital ökas genom nyemissionen med 309 146,3233746 kronor genom utgivande av 3 750 000 aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier genom kvittning

Extra bolagsstämman har idag även beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission genom kvittning. Teckning av nya aktier ägde rum den 1 juli 2019 och rätten att teckna de nyemitterade aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkom på förhand vidtalade fordringsägare. De nya aktierna emitterades till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarade ett beräknat marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Betalning för tilldelade aktier ägde rum genom kvittning den 1 juli 2019. Bolagets aktiekapital ökas genom nyemissionen med 527 194,8124123 kronor genom utgivande av 6 394 967 nya aktier.

Ändring av Personaloptionsprogram 2019

Stämman beslutade om att ändra villkoren av årsstämman 2019 antagna Personaloptionsprogrammet.

Ändringarna medför att Personaloptionsprogrammet kommer att utökas med ytterligare 1 000 000 teckningsoptioner vilket gör att Personaloptionsprogrammet 2019 kommer totalt uppgå till 3 500 000 teckningsoptioner.

Nyemission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt det ändrade Personaloptionsprogrammet beslutades att vederlagsfritt emittera 1 000 000 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Hoylu Intressenter AB.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade även att godkänna överlåtelser av de tillkommande teckningsoptionerna inom ramen för Personaloptionsprogram 2019 från Hoylu Intressenter AB till deltagare i Personaloptionsprogram 2019.

Bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande stämman med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman och transaktionerna i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen som framgår av respektive pressmeddelande som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 20:15 CEST.

Bulletin from the Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

An Extraordinary General Meeting was held today July 17, 2019 in Hoylu AB (publ) (“the Company”) at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1, whereby the shareholders primarily resolved the following matters.

The general meeting resolved to approve the board of directors’ decision to issue new share through cash payment

In accordance with previously published information, the board of director decided on July 1, 2019 to issue new share with deviation from the shareholders’ pre-emptions rights, subjected to approval from the Extraordinary General Meeting. Subscription of new shares was completed on July 1, 2019. Payment for the new shares was made on July 3, 2019. The Extraordinary General Meeting has today resolved to approve the board of directors’ decision to issue new shares. The new shares were issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponded to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. The Company’s share capital will be increased by SEK 309,146.3233746 due to the issue of 3,750,000 new shares.

The general meeting resolved to approve the board of directors’ decision to issue new share through set-off payment

The Extraordinary General Meeting also resolved to approve the board of directors’ decision to issue new share through set-off payment. Subscription of new shares was completed July 1, 2019 and the right to subscribe for the new shares, disapplying from the shareholders’ pre-emption rights, were vested in creditors who have been informed on beforehand. The new shares were issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponded to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. Payment for the new shares was made through set-off payment on July 1, 2019. The Company’s share capital will be increased by 527,194.8124123 due to the issue of 6,394,967 new shares.

Amendments of the Employee Stock Option Program 2019

The Extra Ordinary General meeting resolved to amend the terms and condition for the Employ Stock Option Program adopted by the annual general meeting in 2019. The amendments will entail in the number of warrants under the Employee Stock Option Program 2019 increases with 1,000,000 new warrants and in total, the number of warrants under the Employee Stock Option Program 2019 will be 3,500,000.

Issue of new warrants

In order to enable the Company’s delivery of the shares in accordance with the amended Employee Stock Option Program, it was resolved on a non-consideration directed issue of 1,000,000 warrants to the Company’s wholly own subsidiary Hoylu Intressenter AB.

Approval of transfer of warrants

The Extraordinary General Meeting resolved to approve transfers of the new warrants under the Employee Stock Option Program 2019 from Hoylu Intressenter AB to participants in the Employee Stock Option Program 2019.

Authorizing the Board of Directors to resolve to issue new shares, issue convertible loan notes and/or issue warrants

The Extraordinary General Meeting resolved to authorize the Board, with or without deviation from the shareholders’ pre-emptive right, at one or more occasions and for the period until the end of the next Annual General Meeting, to increase the company’s share capital through new issue of shares, warrants, and/or convertible loan notes to the extent permitted by the articles of association.

For more detailed information regarding the decisions made at the Extraordinary General Meeting and the transactions in full, reference is made to the complete proposals disclosed in press releases, available on the Company’s website.

For more information, please contact:
Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu + 1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more. For more information: www.hoylu.com or visit www.introduce.se/foretag/hoylu.

Ticker symbol: Hoylu
Marketplace: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publication
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 20.15 CEST on July 17, 2019.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019;
 • senast den torsdagen den 11 juli 2019, helst före kl. 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget under adress Hoylu AB, Tunnbindaregatan 37 C, 602 21 Norrköping, via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller per telefon 040-170 600 under kontorstid.

Anmälan ska innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden. Till anmälan bör även i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av torsdagen den 11 juli 2019, då sådan registrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av extra bolagsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (kontant betalning)
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (genom kvittning)  
   
 9. Beslut om ändring av Personaloptionsprogram 2019
 10. Beslut om riktad nyemission av Ytterligare personaloptioner
 11. Beslut om förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av personaloptioner
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
 14. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Björn Wallin föreslås väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (kontant betalning) (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital med 309 146,3233746 kronor på grund av emission av 3 750 000 nya aktier.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Betalning för tilldelade aktier erlades kontant den 3 juli 2019 i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

Teckning av nya aktier ägde rum den 1 juli 2019 i enlighet med styrelsens beslut. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka investerarbasen samt att tillföra bolaget strategiskt viktiga ägare. Vidare kan en riktad nyemission genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet är villkorat av att fordringsägare i Bolaget accepterar att kvitta minst 21 553 998 kronor mot nya aktier i Bolaget till samma teckningskurs som i denna emission. Beslutet får registreras först när det finns utrymme enligt bolagsordningens gränser för högsta antalet aktier. Bolagets verkställande direktör bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (genom kvittning) (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att öka Bolagets aktiekapital med högst 548 862,5869093 kronor på grund av emission av inte mer än 6 657 801 nya aktier.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett beräknade marknadsvärde på aktierna efter genomfört anbudsförfarande. Betalning för tilldelade aktier ägde rum genom kvittning den 1 juli 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
Teckning av nya aktier ägde rum den 1 juli 2019. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade fordringsägare, vilka är listade i styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets balansräkning genom att kvitta bort Bolagets förfallna skulder. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av Personaloptionsprogram 2019 (punkt 9)

På årsstämman 2019 beslutade aktieägarna att anta ett personaloptionsprogram för anställda och vissa konsulter inom Bolaget och dess dotterbolag (”Personaloptionsprogram 2019”). Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i Personalsoptionsprogrammet 2019:

 • Personaloptionsprogrammet ska ökas med ytterligare 1 000 000 personaloptioner (”Ytterligare personaloptioner”). Antalet personaloptioner under Personaloptionsprogrammet 2019 kommer totalt att uppgå till 3 500 000.
 • De Ytterligare personaloptionerna ska erbjudas till anställda i Bolaget.
 • Övriga villkor för Personaloptionsprogrammet 2019 ska förbli oförändrade.

Beslut om riktad nyemission av Ytterligare personaloptioner (punkt 10)

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Ytterligare personaloptioner samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 000 000 personaloptioner samt godkännande av överlåtelse av personaloptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av det av Bolaget helägda dotterbolaget Hoylu Intressenter AB, org. nr 559116–2606 (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Personaloptionsprogram 2019.
 • Teckning av Dotterbolaget ska ske senast den 31 juli 2019. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.
 • De Ytterligare personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2019.
 • Varje Ytterligare personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till den högre av; (i) ett belopp motsvarande 140 procent av den för Bolagets aktier listade volymvägda genomsnittliga kursen under en period från den 13 maj 2019 till och med den 17 maj 2019; och (ii) 7,00 kronor per aktie, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Betalning för en aktie kan göras kontant eller genom kvittning.
 • Teckningskursen och det antal aktier som varje Ytterligare personaloption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att aktien upptagits i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av Ytterligare personaloptioner kan upptill 1 000 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,73 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

Beslut om förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av personaloptioner (punkten 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta Ytterligare personaloptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2019 utan vederlag i samband med att Ytterligare personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkten 10 ovan eller på annat sätt förfoga över Ytterligare personaloptioner för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2019. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande stämman, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.     

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 865 711 utestående aktier representerande totalt 14 865 711 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid stämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid stämman.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende punkterna 8, 9 och 12 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämmans beslut avseende punkterna 10 och 11 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Kallelsen samt styrelsens fullständiga förslag handlingar hänförliga till föreslagna beslut finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

                                   

Stockholm i juli 2019

Hoylu AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 2 juli 2019 kl. 21:00 (CEST).

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. no 559084-6381 (the “Company”) are hereby summoned to attend the extraordinary general meeting held at 17:00 (CEST) on Wednesday July 17, 2019 at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1, Stockholm, Sweden. Registration begins at 16:30 (CEST).

NOTIFICATION OF PARTICIPATION ETC.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must: 

 • be recorded as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Thursday July 11, 2019;
   
 • no later than on Thursday July 11, 2019, preferably before 12:00 (CEST), have given notice of their participation and potential assistants by mail to Hoylu AB (publ), Tunnbindaregatan 37, 602 21 Norrköping, Sweden, or by email to bolagsstamma@hoylu.com, or by telephone at +46 040-170600 during office hours.

The notification should state name, personal identification number or registration number, address, day-time phone number and when applicable information regarding any representative, proxy and or at most two assistants. If applicable, the notification must include authorization documents such as certificate of registration or equivalent documents.

Shareholders whose shares are nominee-registered must, in order to have the right to attend the general meeting, request to be temporarily registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB. The shareholder must instruct their nominee thereof in due time prior to Thursday July 11, 2019, by which date such registration must be executed.

Shareholders represented by proxy shall issue a written and dated power of attorney signed by the shareholder. The power of attorney may not be issued earlier than one year before the date of the general meeting, with the exception of the power of attorney specifies a longer period, up to a maximum of five years. A power of attorney issued by a legal entity shall have a registration certificate attached, or if such certificate does not exist, equivalent documents. Original power of attorney and any registration certificate should, in advance of the general meeting be sent to the Company at the address above. A power of attorney form may be ordered from the Company and are available on the Company’s website www.hoylu.com.


PROPOSED AGENDA

 1. Opening of the extraordinary general meeting
 2. Appointment of a chairman of the general meeting
 3. Preparation and approval of the voting register
 4. Appointment of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting
 5. Determination of whether the extraordinary general meeting was duly convened
 6. Approval of the agenda
 7. Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (cash payment)
 8. Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (set-off payment)
 9. Resolution on amendments of the Employee Stock Option Program 2019
 10. Resolution on direct issue of the Additional Employee Stock Options
 11. Proposal of resolution on approval of transfer of employee stock options
 12. Resolution to authorize the Board of Directors to resolve to issue new shares, convertible loan notes and/or warrants
 13. Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions
 14. Closure of the meeting


PROPOSED RESOLUTIONS

Appointment of a chairman of the extraordinary general meeting (item 2)

The chairman of the board of directors, Björn Wallin, is resolved to be appointed as chairman of the meeting.

Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (cash payment) (item 7)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting approve the board of directors’ resolution to increase the Company’s share capital by SEK 309,146.3233746 due to issue of 3,750,000 new shares.

The new shares shall be issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponds to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. Payment for allotted shares shall be made in cash no later than 3 July 2019 in accordance with the board’s resolution. The board of directors shall be entitled to extend the payment period.

Subscription of new shares was completed on 1 July 2019 in accordance with the board’s resolution. The right to subscribe for the new shares shall, disapplying from the shareholders’ pre-emption rights, be vested in certain professional investors who have been informed on beforehand.

The reason for derogating the shareholders’ pre-emption right is to further strengthen the investor base and to provide the Company with strategically important owners. Furthermore, a directed share issue can be implemented much faster and to lower cost than a rights issue. Considering the above and the proposed subscription price, a directed share issue is deemed to be of benefit to the company and its shareholders.

The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

The decision is conditional on creditors in the Company accepting to offset at least 21,553,998 SEK against new shares in the Company at the same subscription price as in this issue. This decision may not be registered until there is sufficient room for shares according to the highest allowed number of shares set out in the Articles of Association. The CEO of the Company shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (set-off payment) (item 8)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting approve the board of directors’ resolution to increase the share capital by no more than SEK 548,862.5869093 due to issue of no more than 6,657,801 new shares.

The new shares shall be issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponds to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. Payment for allotted shares shall be made by way of set-off payment not later than 1 July 2019. The board of directors shall be entitled to extend the payment period. Subscription of new shares shall be made not later than 1 July 2019. The right to subscribe for the new shares shall, disapplying from the shareholders’ pre-emption rights, be vested in creditors who have been informed on beforehand. The creditors are specified in the board of directors’ proposal.

The reason for derogating the shareholders’ pre-emption right is strengthen the Company’s balance sheet by setting-off overdue debt. Considering the above and the proposed subscription price, a directed share issue is deemed to be of benefit to the company and its shareholders. The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

The CEO of the Company shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Resolution on amendments of the Employee Stock Option Program 2019 (item 9)

At the annual general meeting 2019, the shareholders resolved to adopt am employee stock option program for certain employees and consultants in the Company and its subsidiaries (the “Employee Stock Option Program 2019”). The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to amend the Employee Stock Option Program 2019 as follows:

 • The Employee Stock Option program 2019 shall be increased by 1,000,000 new employee stock options (“Additional Employee Stock Options”). In total, the number of employee stock options under the Employee Stock Option Program 2019 will be 3,500,000.
 • The Additional Employee Stock Options shall be offered to the Company’s employees.
 • Other terms and conditions under the Employee Stock Option Program 2019 shall remain unchanged.

Resolution on direct issue of the Additional Employee Stock Options (item 10)

In order to enable the Company’s delivery of the Additional Employee Stock Options and to secure related costs, primarily social security contributions, the Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on a directed issue of a maximum of 1,000,000 employee stock options and on approval of transfer of employee stock options on the following principal terms and conditions:

 • With deviation from shareholders’ pre-emptive right, the employee stock options may only be subscribed for by Hoylu Intressenter AB, reg. no 559116-2606, a wholly owned subsidiary of the Company, (the “Subsidiary”). The reason for the deviation from shareholders’ pre-emptive right is that the Additional Employee Stock Options may be used within the framework of the Employee Stock Option Program 2019.
 • Subscription by the Subsidiary shall be made on July 31, 2019 at the latest. The Board of Directors shall have the right to postpone the subscription date. Oversubscription may not occur.
 • The Additional Employee Stock Options shall be issued without consideration. The reason is that the Additional Employee Stock Options are issued to the Subsidiary as part of the Employee Stock Option Program 2019.
 • Each Additional Employee Stock Option entitles to subscription of one new share in the Company against payment of a subscription price amounting to the higher of (i) an amount corresponding to 140 percent of the volume-weighted average share price listed for the Company’s shares over a period from May 13, 2019 to May 17, 2019; and (ii) SEK 7.00 per share. However, the subscription price shall at least correspond to the quota value of the share. Payment for a new share in the Company can be made in cash or by way of set-off.
 • The subscription price and number of shares that each Additional Employee Stock Option entitles to may be subject to re-calculation as a result of, inter alia, bonus issue, split and rights issues. The shares that are added through the exercise of option rights entitle the holder to dividend from the first record date for dividends that occur after the share has been entered into the Company’s share register.
 • Upon full exercise of the Additional Employee Stock Options, up to 1,000,000 shares may be issued, which corresponds to a dilution of approximately 6.73 per cent of the Company’s share capital and votes on the date of this notice.

Proposal of resolution on approval of transfer of employee stock options (item 11)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve that the Subsidiary may transfer the Additional Employee Stock Options to participants in the Employee Stock Option Program 2019 without consideration in connection with the Additional Employee Stock Options being exercised in accordance with the conditions under item 10 above or otherwise disposing of the Additional Employee Stock Options to secure the Company’s commitments and costs in relation to the Employee Stock Option Program 2019.

Resolution regarding authorizing the Board of Directors to resolve to issue new shares, issue convertible loan notes and/or issue warrants (item 12)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the Board to resolve, on one or more occasions, during the period and until the end of the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital through new issue of shares, convertible loan notes, and/or warrants to the extent permitted by the Articles of Association from time to time.

New issue of shares, as well as issue of warrants and convertible loan notes, shall be able to take place with or without deviation from the shareholders’ pre-emption right, against cash payment, for payment in kind, by way of set-off, or on conditions following from Chapter 2, Section 5 of the Swedish Companies Act. According to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, this authorization does not authorize the board of directors to resolve on issue to Board Directors and/or employees of the Company.

Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions (item 13)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, the CEO or the person otherwise designated by the Board, to undertake such minor adjustments and clarifications of the decisions made at the extraordinary general meeting to the extent required for registration of the resolutions.

OTHER

Number of shares and votes in the Company

As of the date of this notice, the total number of shares in the Company is 14,865,711, representing a total of 14,865,711 votes. The Company holds no own shares.

Shareholders’ right to information

Shareholders are informed of their right under Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act to request information about circumstances that may affect the assessment of an item of business on the agenda and about circumstances that may affect the assessment of the Company’s financial situation. The Board and the CEO shall provide such information if the Board considers that this can be done without significant damage to the Company. The duty of disclosure also applies to the Company’s relationships with other companies in the group, the consolidated financial statements and such circumstances as detailed above applicable to subsidiaries.

Shareholders have a right to ask the Company questions at the Extraordinary General Meeting on the items and proposals to be considered at the Extraordinary General Meeting.

Majority requirements

The resolutions of the Extraordinary General Meeting on items 8, 9 and 12 will only be valid if the resolutions are supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes given and shares represented at the meeting. Items 10 and 11 require support by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes given and shares represented at the meeting.

Documents

Documents related to the resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting will be available at the Company’s head office and on the Company’s webpage, www.hoylu.com, no later than two weeks prior to the Extraordinary General Meeting and will also be sent to those shareholders who so request and provide their postal address. The documents will also be available at the extraordinary general meeting.

____________________________

Stockholm in July 2019

Hoylu AB (publ)

The Board of Directors

For more information, please contact:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more. For more information: www.hoylu.com or visit www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu

Marketplace: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 21:00 CEST on July 2, 2019.

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. no 559084-6381 (the “Company”) are hereby summoned to attend the extraordinary general meeting held at 17:00 (CEST) on Wednesday July 17, 2019 at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1, Stockholm, Sweden. Registration begins at 16:30 (CEST).

NOTIFICATION OF PARTICIPATION ETC.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must: 

 • be recorded as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Thursday July 11, 2019;
   
 • no later than on Thursday July 11, 2019, preferably before 12:00 (CEST), have given notice of their participation and potential assistants by mail to Hoylu AB (publ), Tunnbindaregatan 37, 602 21 Norrköping, Sweden, or by email to bolagsstamma@hoylu.com, or by telephone at +46 040-170600 during office hours.

The notification should state name, personal identification number or registration number, address, day-time phone number and when applicable information regarding any representative, proxy and or at most two assistants. If applicable, the notification must include authorization documents such as certificate of registration or equivalent documents.

Shareholders whose shares are nominee-registered must, in order to have the right to attend the general meeting, request to be temporarily registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB. The shareholder must instruct their nominee thereof in due time prior to Thursday July 11, 2019, by which date such registration must be executed.

Shareholders represented by proxy shall issue a written and dated power of attorney signed by the shareholder. The power of attorney may not be issued earlier than one year before the date of the general meeting, with the exception of the power of attorney specifies a longer period, up to a maximum of five years. A power of attorney issued by a legal entity shall have a registration certificate attached, or if such certificate does not exist, equivalent documents. Original power of attorney and any registration certificate should, in advance of the general meeting be sent to the Company at the address above. A power of attorney form may be ordered from the Company and are available on the Company’s website www.hoylu.com.


PROPOSED AGENDA

 1. Opening of the extraordinary general meeting
 2. Appointment of a chairman of the general meeting
 3. Preparation and approval of the voting register
 4. Appointment of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting
 5. Determination of whether the extraordinary general meeting was duly convened
 6. Approval of the agenda
 7. Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (cash payment)
 8. Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (set-off payment)
 9. Resolution on amendments of the Employee Stock Option Program 2019
 10. Resolution on direct issue of the Additional Employee Stock Options
 11. Proposal of resolution on approval of transfer of employee stock options
 12. Resolution to authorize the Board of Directors to resolve to issue new shares, convertible loan notes and/or warrants
 13. Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions
 14. Closure of the meeting


PROPOSED RESOLUTIONS

Appointment of a chairman of the extraordinary general meeting (item 2)

The chairman of the board of directors, Björn Wallin, is resolved to be appointed as chairman of the meeting.

Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (cash payment) (item 7)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting approve the board of directors’ resolution to increase the Company’s share capital by SEK 309,146.3233746 due to issue of 3,750,000 new shares.

The new shares shall be issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponds to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. Payment for allotted shares shall be made in cash no later than 3 July 2019 in accordance with the board’s resolution. The board of directors shall be entitled to extend the payment period.

Subscription of new shares was completed on 1 July 2019 in accordance with the board’s resolution. The right to subscribe for the new shares shall, disapplying from the shareholders’ pre-emption rights, be vested in certain professional investors who have been informed on beforehand.

The reason for derogating the shareholders’ pre-emption right is to further strengthen the investor base and to provide the Company with strategically important owners. Furthermore, a directed share issue can be implemented much faster and to lower cost than a rights issue. Considering the above and the proposed subscription price, a directed share issue is deemed to be of benefit to the company and its shareholders.

The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

The decision is conditional on creditors in the Company accepting to offset at least 21,553,998 SEK against new shares in the Company at the same subscription price as in this issue. This decision may not be registered until there is sufficient room for shares according to the highest allowed number of shares set out in the Articles of Association. The CEO of the Company shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Resolution on approval of the board of directors’ decision to issue new shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right (set-off payment) (item 8)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting approve the board of directors’ resolution to increase the share capital by no more than SEK 548,862.5869093 due to issue of no more than 6,657,801 new shares.

The new shares shall be issued at a subscription price of SEK 4.00 per share, which corresponds to an estimated market value of the shares following a completed book-building process. Payment for allotted shares shall be made by way of set-off payment not later than 1 July 2019. The board of directors shall be entitled to extend the payment period. Subscription of new shares shall be made not later than 1 July 2019. The right to subscribe for the new shares shall, disapplying from the shareholders’ pre-emption rights, be vested in creditors who have been informed on beforehand. The creditors are specified in the board of directors’ proposal.

The reason for derogating the shareholders’ pre-emption right is strengthen the Company’s balance sheet by setting-off overdue debt. Considering the above and the proposed subscription price, a directed share issue is deemed to be of benefit to the company and its shareholders. The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

The CEO of the Company shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Resolution on amendments of the Employee Stock Option Program 2019 (item 9)

At the annual general meeting 2019, the shareholders resolved to adopt am employee stock option program for certain employees and consultants in the Company and its subsidiaries (the “Employee Stock Option Program 2019”). The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to amend the Employee Stock Option Program 2019 as follows:

 • The Employee Stock Option program 2019 shall be increased by 1,000,000 new employee stock options (“Additional Employee Stock Options”). In total, the number of employee stock options under the Employee Stock Option Program 2019 will be 3,500,000.
 • The Additional Employee Stock Options shall be offered to the Company’s employees.
 • Other terms and conditions under the Employee Stock Option Program 2019 shall remain unchanged.

Resolution on direct issue of the Additional Employee Stock Options (item 10)

In order to enable the Company’s delivery of the Additional Employee Stock Options and to secure related costs, primarily social security contributions, the Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on a directed issue of a maximum of 1,000,000 employee stock options and on approval of transfer of employee stock options on the following principal terms and conditions:

 • With deviation from shareholders’ pre-emptive right, the employee stock options may only be subscribed for by Hoylu Intressenter AB, reg. no 559116-2606, a wholly owned subsidiary of the Company, (the “Subsidiary”). The reason for the deviation from shareholders’ pre-emptive right is that the Additional Employee Stock Options may be used within the framework of the Employee Stock Option Program 2019.
 • Subscription by the Subsidiary shall be made on July 31, 2019 at the latest. The Board of Directors shall have the right to postpone the subscription date. Oversubscription may not occur.
 • The Additional Employee Stock Options shall be issued without consideration. The reason is that the Additional Employee Stock Options are issued to the Subsidiary as part of the Employee Stock Option Program 2019.
 • Each Additional Employee Stock Option entitles to subscription of one new share in the Company against payment of a subscription price amounting to the higher of (i) an amount corresponding to 140 percent of the volume-weighted average share price listed for the Company’s shares over a period from May 13, 2019 to May 17, 2019; and (ii) SEK 7.00 per share. However, the subscription price shall at least correspond to the quota value of the share. Payment for a new share in the Company can be made in cash or by way of set-off.
 • The subscription price and number of shares that each Additional Employee Stock Option entitles to may be subject to re-calculation as a result of, inter alia, bonus issue, split and rights issues. The shares that are added through the exercise of option rights entitle the holder to dividend from the first record date for dividends that occur after the share has been entered into the Company’s share register.
 • Upon full exercise of the Additional Employee Stock Options, up to 1,000,000 shares may be issued, which corresponds to a dilution of approximately 6.73 per cent of the Company’s share capital and votes on the date of this notice.

Proposal of resolution on approval of transfer of employee stock options (item 11)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve that the Subsidiary may transfer the Additional Employee Stock Options to participants in the Employee Stock Option Program 2019 without consideration in connection with the Additional Employee Stock Options being exercised in accordance with the conditions under item 10 above or otherwise disposing of the Additional Employee Stock Options to secure the Company’s commitments and costs in relation to the Employee Stock Option Program 2019.

Resolution regarding authorizing the Board of Directors to resolve to issue new shares, issue convertible loan notes and/or issue warrants (item 12)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the Board to resolve, on one or more occasions, during the period and until the end of the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital through new issue of shares, convertible loan notes, and/or warrants to the extent permitted by the Articles of Association from time to time.

New issue of shares, as well as issue of warrants and convertible loan notes, shall be able to take place with or without deviation from the shareholders’ pre-emption right, against cash payment, for payment in kind, by way of set-off, or on conditions following from Chapter 2, Section 5 of the Swedish Companies Act. According to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, this authorization does not authorize the board of directors to resolve on issue to Board Directors and/or employees of the Company.

Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions (item 13)

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, the CEO or the person otherwise designated by the Board, to undertake such minor adjustments and clarifications of the decisions made at the extraordinary general meeting to the extent required for registration of the resolutions.

OTHER

Number of shares and votes in the Company

As of the date of this notice, the total number of shares in the Company is 14,865,711, representing a total of 14,865,711 votes. The Company holds no own shares.

Shareholders’ right to information

Shareholders are informed of their right under Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act to request information about circumstances that may affect the assessment of an item of business on the agenda and about circumstances that may affect the assessment of the Company’s financial situation. The Board and the CEO shall provide such information if the Board considers that this can be done without significant damage to the Company. The duty of disclosure also applies to the Company’s relationships with other companies in the group, the consolidated financial statements and such circumstances as detailed above applicable to subsidiaries.

Shareholders have a right to ask the Company questions at the Extraordinary General Meeting on the items and proposals to be considered at the Extraordinary General Meeting.

Majority requirements

The resolutions of the Extraordinary General Meeting on items 8, 9 and 12 will only be valid if the resolutions are supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes given and shares represented at the meeting. Items 10 and 11 require support by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes given and shares represented at the meeting.

Documents

Documents related to the resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting will be available at the Company’s head office and on the Company’s webpage, www.hoylu.com, no later than two weeks prior to the Extraordinary General Meeting and will also be sent to those shareholders who so request and provide their postal address. The documents will also be available at the extraordinary general meeting.

____________________________

Stockholm in July 2019

Hoylu AB (publ)

The Board of Directors

For more information, please contact:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more. For more information: www.hoylu.com or visit www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu

Marketplace: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 21:00 CEST on July 2, 2019.

Hoylu resolves on directed share issues of SEK 15 million, directed set-off share issue, directed issues of convertible loan notes and calls for an extraordinary general meeting

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Hoylu AB (publ) (“Hoylu” or the “Company”) has, subject to the extraordinary general meeting’s subsequent approval resolved to carry out a directed shares issue of 3,750,000 new shares at a subscription price of SEK 4.00 per share, which means that the Company will receive proceeds of SEK 15 million before transaction costs (the “Share Issue”). The price per share in the Share Issue was determined through an accelerated bookbuilding procedure which has been carried out by the Company’s financial advisor Norse Securities AS.

The Share Issue is conditional on that at least SEK 21,553,997.60 of the Company’s outstanding loans are set-off against new shares. Therefore, and in addition to the Share Issue, the Board of Directors has resolved on a set-off issue of no more than 6,657,801 new shares at a subscription price of SEK 4.00 (the “Set-off Issue”). The Share Issue and the Set-off Issue are conditional on approval by the extraordinary general meeting.

In addition, as authorized by the annual general meeting on 16 May 2019, the board of directors have resolved on two directed set-off issue of convertibles loan notes in the total amount of SEK 4,529,041 (the “Convertible Loan Note Issues”). The first Convertible Loan Note Issue comprises an amount of SEK 2,191,875 with a conversion price for new shares of SEK 4.01. The second Convertible Loan Note Issue comprises an amount of SEK 2,337,166 with a conversion price for new shares of SEK 5.00. The convertible loan notes under the Convertible Loan Note Issues can be converted into new shares at any time until 31 December 2019. Upon on full conversion of the convertible loan notes the share capital will increase by approximately SEK 83,596.05 by issue of 1,014,035 new shares. Together with the Set-off Issue, the Convertible Loan Note Issues will further strengthen the balance sheet of the Company.

The reason for deviating from the shareholders’ pre-emption right is to further strengthen the investor base and to provide the Company with strategically important owners. Furthermore, a directed share issues can be implemented much faster and to lower cost than a rights issue. Considering the above and the subscription price, the directed share issues are deemed to be of benefit to the Company and its shareholders.

As stated above, the Share Issue and the Set-off Issue are conditional on the extraordinary general meeting’s approval. Should the extraordinary general meeting approve the Share Issue and the Set-off Issue, these entail a dilution up to approximately 41.18 per cent of the number of shares and up to approximately 41.18 per cent of the votes in the Company, based on the number of outstanding shares after the Share Issue and the Set-off Issue. Through the Share Issue and the Set-off Issue, the number of outstanding shares and votes may increase by no more than 10,407,801 from 14,865,711 to no more than 25,273,512. The share capital may increase by no more than approximately SEK 858,008.91 from SEK 1,225,514.64 to no more than SEK 2,083,523.55.

The notice convening the extraordinary general meeting will be published separately and will contain the Board’s complete decision regarding the Share Issue and the Set-off Issue.

For more information, please contact:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

About Hoylu
Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more.
www.hoylu.com

Ticker symbol: Hoylu
Marketplace: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Important information

Release, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions according to law and people in those jurisdictions, in which this press release has been announced or distributed, should inform themselves of and follow such legal restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in Hoylu in any jurisdiction.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. The information in this press release may not be announced, published or distributed to the United States, Canada, Australia, South Africa, Japan, Hong Kong, Switzerland, Singapore, New Zealand or in any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations.

This press release is not a prospectus. Hoylu has not authorized any offer to the public of shares or rights in any member state of the EEA and no prospectus has been prepared or will be prepared in connection with the directed new share issue.

This information is information that Hoylu AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 CEST on July 1, 2019.

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT EXPANDERA INOM BYGGINDUSTRIN

Stockholm, Sverige, 1:a juli 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order från Suffolk, ett USA-baserat byggföretag och en tidigare kund till Hoylu. Ordervärdet är 800 000 SEK och inkluderar specialanpassningar av Hoylus standardmjukvara för att passa specifika användarfall inom byggindustrin. Ordern ger också möjligheter till ytterligare framtida expansion.

“Vi är väldigt glada över möjligheten att arbeta nära Suffolk, en teknikledare inom byggindustrin och att få möjligheter att identifiera behov och leverera värdehöjande verktyg för ökad produktivitet. Detta är en del i vår strategi för att bygga bestående värde för våra kunder och intressenter”, säger Stein Revelsby, VD på Hoylu.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Hoylu levererar innovativa företagslösningar för att möjliggöra för globala team att via samarbete planera, skapa och dela information som förhöjer användarupplevelsen av det virtuella kontoret. Hoylu Suite ger tillgång till en omfattande mängd uppkopplade personifierade arbetsytor som möjliggör för geografiskt spridda team att arbeta smartare med mer tillfredsställelse, via vilken uppkopplad enhet som helst, inom olika branscher som teknik, utbildning, läkemedel, bygg och entreprenad, tillverkning, grafisk design och många fler.

För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom

ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1:a juli 2019 kl. 08:30 CEST.

Hoylu resolves on directed share issues of SEK 15 million, directed set-off share issue, directed issues of convertible loan notes and calls for an extraordinary general meeting

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Hoylu AB (publ) (“Hoylu” or the “Company”) has, subject to the extraordinary general meeting’s subsequent approval resolved to carry out a directed shares issue of 3,750,000 new shares at a subscription price of SEK 4.00 per share, which means that the Company will receive proceeds of SEK 15 million before transaction costs (the “Share Issue”). The price per share in the Share Issue was determined through an accelerated bookbuilding procedure which has been carried out by the Company’s financial advisor Norse Securities AS.

The Share Issue is conditional on that at least SEK 21,553,997.60 of the Company’s outstanding loans are set-off against new shares. Therefore, and in addition to the Share Issue, the Board of Directors has resolved on a set-off issue of no more than 6,657,801 new shares at a subscription price of SEK 4.00 (the “Set-off Issue”). The Share Issue and the Set-off Issue are conditional on approval by the extraordinary general meeting.

In addition, as authorized by the annual general meeting on 16 May 2019, the board of directors have resolved on two directed set-off issue of convertibles loan notes in the total amount of SEK 4,529,041 (the “Convertible Loan Note Issues”). The first Convertible Loan Note Issue comprises an amount of SEK 2,191,875 with a conversion price for new shares of SEK 4.01. The second Convertible Loan Note Issue comprises an amount of SEK 2,337,166 with a conversion price for new shares of SEK 5.00. The convertible loan notes under the Convertible Loan Note Issues can be converted into new shares at any time until 31 December 2019. Upon on full conversion of the convertible loan notes the share capital will increase by approximately SEK 83,596.05 by issue of 1,014,035 new shares. Together with the Set-off Issue, the Convertible Loan Note Issues will further strengthen the balance sheet of the Company.

The reason for deviating from the shareholders’ pre-emption right is to further strengthen the investor base and to provide the Company with strategically important owners. Furthermore, a directed share issues can be implemented much faster and to lower cost than a rights issue. Considering the above and the subscription price, the directed share issues are deemed to be of benefit to the Company and its shareholders.

As stated above, the Share Issue and the Set-off Issue are conditional on the extraordinary general meeting’s approval. Should the extraordinary general meeting approve the Share Issue and the Set-off Issue, these entail a dilution up to approximately 41.18 per cent of the number of shares and up to approximately 41.18 per cent of the votes in the Company, based on the number of outstanding shares after the Share Issue and the Set-off Issue. Through the Share Issue and the Set-off Issue, the number of outstanding shares and votes may increase by no more than 10,407,801 from 14,865,711 to no more than 25,273,512. The share capital may increase by no more than approximately SEK 858,008.91 from SEK 1,225,514.64 to no more than SEK 2,083,523.55.

The notice convening the extraordinary general meeting will be published separately and will contain the Board’s complete decision regarding the Share Issue and the Set-off Issue.

For more information, please contact:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

About Hoylu
Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more.
www.hoylu.com

Ticker symbol: Hoylu
Marketplace: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Important information

Release, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions according to law and people in those jurisdictions, in which this press release has been announced or distributed, should inform themselves of and follow such legal restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in Hoylu in any jurisdiction.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. The information in this press release may not be announced, published or distributed to the United States, Canada, Australia, South Africa, Japan, Hong Kong, Switzerland, Singapore, New Zealand or in any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations.

This press release is not a prospectus. Hoylu has not authorized any offer to the public of shares or rights in any member state of the EEA and no prospectus has been prepared or will be prepared in connection with the directed new share issue.

This information is information that Hoylu AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 CEST on July 1, 2019.

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER AND CONTINUE TO EXPAND ITS BUSINESS WITHIN CONSTRUCTION

Stockholm, Sweden, July 1, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received new orders from Suffolk, US based construction firm and existing customer of Hoylu. The order size is SEK 800,000 and includes customization of Hoylu`s standard software product to specific use cases within the construction industry and presents ongoing opportunities for expansion.

“We are very excited about the opportunity to work closely with Suffolk, a technology leader in the construction industry, to identify and provide value enhancing productivity tools. This is part of our enterprise software strategy to build sustainable value for our clients and stakeholders” said Stein Revelsby, CEO at Hoylu.

Hoylu’s software and solutions offer new and exciting ways to learn, communicate and collaborate smarter, faster and more efficiently. Create connected workspaces that include engineering plans, design reviews, and analyze large data sets on large scale HoyluWalls or any device you choose. Hoylu Suite is designed to make digital work simple, seamless and hassle free.

For more information, please contact:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu delivers innovative enterprise solutions to allow global teams to collaboratively plan, create and share information that enrichen the user experience in the virtual office. The Hoylu Suite delivers a comprehensive set of personalized connected workspaces to enable teams across locations, on any device, to work smarter and with more fun across major industries including Engineering, Education, Pharmaceutical, Construction, Manufacturing, Graphic Design and many more. For more information: www.hoylu.com or visit www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu

Marketplace: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550 ca@mangold.se

This information is information that Hoylu AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 am CEST on July 1st, 2019.